ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑭᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸ?

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᖏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᕗᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖓᓂ 19-ᒥᑦ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᖕᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ. ᐊᑕᖏᕐᓗᒍ ᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐲᖓᕙᒃᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᕐᕋᒍᖃᕐᓗᓂ 18−ᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᒪᐃᓪᓗᑎᑦ:  

 • ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ
 • 18−ᓂᑦ ᐅᑭᐅᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ,
 • 12−ᓂᑦ ᑕᕿᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᓕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ
 • ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᒍᓐᓇᙱᑦᑐᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑎᑦ ᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ:

 • ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ
 • ᐃᖃᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ
 • ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᒍᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
 • ᓂᕈᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᒍᕕᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
 • ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓂ ᐊᓄᓪᓚᒃᓯᕕᖕᒥᑦ
 • ᐸᓯᔭᒃᓴᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑎᓴᒪᓂᑦ ᐃᓗᐊᓂ
 • ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᑳᓂᑦ ᒪᓕᒍᓇᖏᓐᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ
 • ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᓇᖕᒥᓄᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᓐᓇᖏᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖓ 19 ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᖕᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ.