You are here

ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᓪᓗ

ᒪᓕᒐᐃᑦ​

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ​

ᐸᐃᕆᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᒪᓕᒐᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᒪᓕᒐᖅ

ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖅ​

ᓯᓚᑦᑐᓴᖅᕕᔾᔪᐊᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᖅᕕᔾᔪᐊᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᓯᕕᒃ ᒪᓕᒐᖅ​

 

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ: ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᖅᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ. ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᖅᑕᐅᖁᒍᕕᒋᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓗᒋᑦ​ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

 

 

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑏᓪᓗ ​

ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᔪᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ  ​

          ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓄᑦ

          ᐸᐃᕆᕕᓐᓄᑦ

          ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓄᑦ​

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ​

ᐃᓕᒃᑕᐅᓂᑯᓕᕆᓂᖅ - ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ 

ᐃᓄᒡᓗᒋᔭᐃᑦᑐᖅ - ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᖃᑕᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ - ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᑦ