ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᓪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᐱᒃᑯᑕᓕᕆᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᓄᓪᓗ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ  (NECS) ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖑᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖑᔪᓪᓗ ᖃᔅᓯᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓕᒫᑦᑎᐊᑦ. ᐱᔭᒃᓴᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᕗᑦ:

 • ᐃᓕᓐᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ
 • ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖅᑐᓄᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᓂᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ
 • ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᖓᒍᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᐅᔪᓂᒃ ᓇᓕᐊᖕᓃᒻᒪᖔᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ
 • ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ
 • ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᒧᑦ ᐅᓂᕐᓘᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ

 

ᐃᓕᓐᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ

 

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᓲᖑᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓇᖅᑐᖅ ᑭᓱᓕᕆᔪᓂᒃ ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᖑᔪᓕᒫᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓄᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥᖔᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

 

ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕆᐅᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᑎᒍᑦ ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᐃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᑕᑕᑎᒐᒃᓴᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑰᔨᒋᙱᒃᑯᕕᐅᒃ, ᐅᑯᐊ ᑐᓴᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐅᕙᓂ TeacherRegistrar@gov.nu.ca.

 

ᐃᓕᓐᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᓂᖅ

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐃᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ ᖃᓂᑦᑑᓕᖅᐸᑦ, ᐃᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᐸᐃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᕈᑎᖓᓄᑦ.

ᒫᓐᓇ ᐱᖃᕈᕕᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ, ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕈᒪᔾᔪᑎᒥᒃ.

ᒫᓐᓇ ᐱᖃᕈᕕᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ, ᑕᑕᑎᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᕈᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ

ᐊᓯᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᑐᓴᖅᑎᓐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ TeacherRegistrar@gov.nu.ca.

 

ᑕᑕᑎᕆᑎᓪᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ. (The application form may indicate that you need to submit a Professional Development Log or a fee.)

 

ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᐅᔪᓂᒃ ᓇᓕᐊᖕᓃᒻᒪᖔᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᒃ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᐅᔪᓂᒃ ᓇᓕᐊᖕᓃᒻᒪᖔᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ  (SOPS) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᖃᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓕᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖓᓗ ᑐᕌᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕗᖓ  TeacherRegistrar@gov.nu.ca. (You can request a Statement of Professional Standing by submitting the application form  and the fee to TeacherRegistrar@gov.nu.ca.)


 

ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖑᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᓯᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᒪᓕᓲᖑᔪᖅ. ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᕆᔭᐃᑦ ᓇᒦᓐᓂᕆᔭᖓ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᓂᒍᐃᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑎᑦ.

 

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᖅ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᕆᔭᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᖁᓗᓂᐅᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓚᐅᖅᓯᒪᓕᕈᓂ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᓪᓗ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᕈᓂᒋᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᖁᕝᕙᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᐅᕙᒃᑐᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᑐᐊᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᔾᔪᐊᓂᓗ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑑᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᕆᔭᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖁᒍᕕᐅᒃ, ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕙᖓᑦ TeacherRegistrar@gov.nu.ca.

 

ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᒧᑦ ᐅᓂᕐᓘᑎᓕᕆᓂᖅ

 

ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᑎᑎᕋᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒧᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᕕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑐᒃᓯᕋᕐᕕᐅᒍᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᒃ ᑕᐃᒪ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕌᖑᔪᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᖕᒥ.

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᖕᒥ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᐊᔪᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᖅᐸᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᓪᓗ ᐱᓯᒪᔭᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᕋᔭᖅᐳᖅ ᑭᓱᒧᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᖃᕐᒪᖔᖅ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒥᒃ, ᑎᑎᕋᕐᓗᓂ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᒪᖔᑕ ᐅᖃᓪᓗᓂ. ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᒃ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔾᔪᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ ᐱᓇᔪᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖓᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᕕᖕᒥ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᙱᑦᑐᖅ.

 

ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᕆᔭᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖁᒍᕕᐅᒃ, ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕙᖓᑦ TeacherRegistrar@gov.nu.ca. (To request a salary appeal, submit the Salary Appeal form to TeacherRegistrar@gov.nu.ca)

 

ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕋᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᒻᒥᔭᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᑦ ᑐᖏᓕᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕋᓱᒍᓐᓇᖅᓯᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓐᓂ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᒧᑦ ᑐᖏᓕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᑎᓪᓕᒋᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᓂᑦ ᑲᒪᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ. 

 

ᒫᓐᓇ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᐃᑦ ᒪᕐᕉᕘᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᐃᑦ ( (ED 5090 and ED 5110)  ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ  (CELN) ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ.

 

 • ᑐᙵᕕᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖑᕋᔭᕐᒪᑕ (ED 5090)
  ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᕿᒥᕐᕈᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᖏᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᐅᔪᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖅᑯᓯᕐᓅᖓᔪᓂᑦ ᐃᓅᕝᕕᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓗᑎ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᑲᑎᙵᓂᖏᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ.

 • ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓕᒻᒪᕆᒃᓴᖕᓂᕐᒧᑦ (ED 5110)
  ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᖃᖅᑐᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᔪᑦ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ , ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᖅᑯᓯᓅᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖅ ᐃᓕᓴᐃᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪ, ᐃᓅᖃᑎᑖᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓯᓚᑖᓂᓗ, ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᑐᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒍᑕᐅᖕᒪᖔᑕ ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᓕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦᐱᖅᑯᓯᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᓄᓪᓗ ᒪᑭᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᙱᓂᕐᒥᑦ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖕᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ.

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐸᐅᑎᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓂᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᑐᐃᓐᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓱᑎᒃ ᑖᓪᕼᐊᐅᓯ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᔾᔪᐊᖅᒥ ᕼᐋᓕᕚᒃᔅ, ᓅᕙ ᔅᑰᓴᒥ.

ᐃᓕᓂᕐᕕᖕᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᑲᐅᑎᒋᓲᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᔨᐅᔪᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᕙᒃᑐᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᒪᒍᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ. ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᓴᕐᕕᒋᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐸᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᖓ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐅᕗᖓ EDUK-12@gov.nu.ca.

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᓲᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖕᒥ ᐅᕙᓂ TeacherRegistrar@gov.nu.ca ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᖑᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. 

 

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓱᒪᑕᕆᓗᓂᑎᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ ᑎᑭᓕᖅᐸᑦ, ᐃᓕᖕᓂᒃ ᓄᑖᙳᖅᑎᑕᐅᑎᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᑎᑦ ᐱᓇᔪᖕᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᒃ ᐊᑭᓕᕐᓗᒍ ᐅᕗᖓ TeacherRegistrar@gov.nu.ca. (If your Certificate of Eligibility as Principal is about to expire, it is your responsibility to renew it by submitting the application form, PD Log, and fee to TeacherRegistrar@gov.nu.ca.)