ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓴᐃᒋᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᔨᖅᑐᐊᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᖃᑕᐅᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓪᓗ ᓇᔪᖅᖢᒍ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᐊᓘᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᓗᓂ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᓗᓂᓗ.

 

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓗᑎᑦ, ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖃᕋᔭᖅᖢᑎᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᓴᕋᐃᑦᑐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᑖᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐊᕙᑎᖓᓂᒃ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥᒃ.

ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒦᑦᑐᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓚᑦ ᐃᒻᒥᑯᓪᓗ ᐃᓕᓴᕐᓇᕈᑎᖃᐅᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓕᓴᐃᔩᓪᓗ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᓲᖏᓐᓂ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᕐᒥᒍᑦ ᓴᙱᒍᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒡᓗ, ᓴᓇᑐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓕᖅᑭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ.

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᐱᔪᒪᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᒃᑲᓗᐊᕈᓂ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᐱᙳᐃᔭᓗᒃᑎᑕᐅᓂᒃᑯᓪᓘᓃᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖁᑎᕗᑦ ᐃᓕᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᓯᓚᖅᔪᐊᖁᑎᒥᓂᒃ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑕᑯᖅᑯᔾᔨᔭᕆᐊᒃᓴᖅ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓗᑎᑦ, ᐊᑐᓂ ᐅᓪᓗᖅ ᑭᓱᒥᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᔪᒪᓐᓇᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅᖢᓂ ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᐅᕐᒥᔪᖅ.

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐊᖏᕈᑎᒋᔭᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᑮᓐᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖏᑎᒍᑦ ᐱᖅᑯᓴᐅᑎᖃᑕᐅᕗᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂᓗ ᐱᓕᕆᔨᙳᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᒥᒃ, ᓄᒃᑎᖅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓐᓇᖅᖢᓂ (ᐊᔪᕐᓇᙱᑐᐊᖅᐸᑦ), ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑭᓕᖅᓲᑎᖓᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᐸᒡᓗᓂ (ᐊᔪᕐᓇᙱᑉᐸᑦ) ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᐊᓗᖕᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓇᕆᓪᓗᓂ.

 

ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕋᑖᖑᒍᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᑦᓴᐅᓂᕐᒧᑦ (BEd) ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᒫᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᑦ. (If you are a university graduate with a Bachelor of Education degree, visit EducationCanada.com or https://www.csfn.ca/emplois to learn about current teaching opportunities.)

 

ᑲᔾᔮᕆᔭᖃᕐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ−ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕆᐊᒃᓴᖅ, ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᑖᒍᑦ. (If you are interested in other Education-related positions, visit Government of Nunavut Jobs.)

 

ᐱᓇᔪᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖅ ᐊᒡᒍᖅᑐᖅᓯᒪᕝᕕᒋᔭᖓᑕ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐊᓂ (ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ).

 

ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ EducationCanada.com−ᒥ, https://www.csfn.ca/emplois−ᒥ.

 

 

ᐱᓇᔪᓕᕈᕕᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᒃᓴᐃᑦ

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕋᓱᓕᕈᕕᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᑯᐊ ᑕᒪᔾᔭ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑕᑎᑦ.

 

ᓈᒻᒪᖕᓂᖓ

ᕿᓂᖅᓴᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕆᓇᓱᒃᑕᐃᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ, ᖃᓄᐃᒋᙱᒃᑯᕕᐅᒃ, ᖃᑕᙳᑎᑎᑦ ᖃᓄᐃᒃᓴᔾᔮᙱᓛᑦ.

ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐱᓇᔪᒡᕕᒋᓗᒋᑦ

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᑕᙳᕋᓱᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐱᓇᔪᒃᑕᕐᓄᑦ ᑐᕌᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᑏᑦ ᐱᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᒪᒃᐱᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᓗᑎᐅᙱᒻᒪᑦ. ᑐᑭᖃᖅᑐᕐᓕ ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖃᐅᖅᑐᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᔪᓂᒃ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕆᓇᓱᒃᑕᕕᑦ ᓇᐃᓴᐅᑎᖓ ᑎᑎᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐱᓇᔪᒍᑎᒋᔭᕐᓄᑦ.

 

ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ EducationCanada.com−ᒥ https://www.csfn.ca/emplois−ᒥ. 

 

ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕆᓇᓱᒃᑕᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐱᓇᔪᖕᒪᖔᕐᓂᒃ

ᓇᓗᓇᐃᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᕐᓂᒃ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᒪᖔᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕐᕕᒋᓇᓱᒃᑕᕐᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᑯᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᑉ ᒪᓂᓴᐅᑎᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖓᓂ, ᐃᒻᒪᖄ ᑭᓱᖃᖅᐸᒌᕆᐊᖃᕐᓂᕋᐃᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ.

 

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃᑐᑦ

ᐱᓇᔪᒍᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᐅᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᑎᑦ ᐊᐃᑉᐸᖃᕐᒪᖔᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓂᔅᓯᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ.

 

ᑎᑎᖅᑲᐅᑏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ

ᐊᑐᓂ ᐱᔫᒥᓵᕈᑎᐅᔪᑦ ᑕᐃᒍᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᓯᒪᔭᑎᑦ ᓇᓕᒧᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑐᒃᓯᕌᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᕋᔭᕋᓗᐊᕐᒪᖔᒃᑭᑦ.

 

ᐅᔾᔨᕆᑦᑎᐊᕆᐊᕐᓗᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᑏᑦ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓲᕐᓗ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ/ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᖅᓴᕋᐃᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓕᒫᑎᑦ ᐱᓯᒪᓕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᒃᑭᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

 

ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓄᖅᑲᕐᕕᖕᓄᑦ/ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖅᑐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᓇᔪᒋᐊᒃᓴᖅ, ᑐᓂᔭᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᑭᖑᕙᖅᑕᐃᓕᓗᓂ.

 

ᖃᖓᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓃᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᒐᔪᒃᑐᕐᓕ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕈᒃ ᐱᖓᓱᓪᓘᓃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓕᕐᓗᓂ ᓇᓕᐊᒃ ᐱᔫᒥᓵᕈᑎ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᐊᐱᖅᓲᑎᒋᓗᒋᑦ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ ᐊᑎᖓᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒧᑦ ᐱᓇᔪᒍᑎᒋᔭᖅᐱᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᖓᓄᑦ.

 

ᐊᐱᖅᓲᑎᒃᓴᖃᖅᐸᒌᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᒥᓂᒃ

ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓕᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂᒃ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᒋᑦ. ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᕌᓂᒃᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐊᐱᕆᔪᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᑎᑦ.