ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓅᖓᔪᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ, ᑐᒡᓕᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᑲᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᓪᓗ ᐊᑐᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᑎᑎᕋᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔪᙱᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ, ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ, ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ, ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᐅᑐᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᕕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᒥᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑲᔪᓯᔪᒃᑯᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᔅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ

 

ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᕙᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᐊᓂᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕗᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᓄᑦ.

 

ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᔭᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ:

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᓐᓄᑦ

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓱᒪᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᑕᖏᑦᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ.

 

ᐃᓗᓕᒋᔭᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᓕᓖᑦ:

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᓲᖅ.

 

ᐃᓗᓕᒋᔭᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᓕᓖᑦ:

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᖅ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

 

ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᓕᖅᑕᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ: