ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑐᙵᕕᖓᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᒻᒪᕆᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓄᑦ Inuit Qaujimajatuqangit Education Framework for Nunavut Curriculum

 

ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᑭᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒍᓰᑦ, ᐱᖁᔭᐃᑦ, ᑐᙵᕖᑦ, ᐊᔪᙱᔾᔪᑏᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᖏᑦ − ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐱᖅᑯᓯᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᖢᑎᒡᓕ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐃᒻᒪᓂᓴᕐᒧᑦ ᐅᑎᕋᓱᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᙱᓂᖃᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᐅᔪᓂᒃ ᒪᑭᑕᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ ᓯᓚᖅᔪᐊᖁᑎᖓᓐᓂᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒍᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ, ᑐᕌᒐᖃᕋᓱᐊᖅᑑᒐᓗᐊᕐᓕ ᓯᓚᑐᔪᓂᒃ ᐃᓄᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᓴᙱᒃᑎᑉᐸᓪᓕᐊᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒻᒪᕆᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ.

 

ᑐᙵᕕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᑕᐃᒫᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᒪᑭᑕᐅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᔪᖅ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒨᖓᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᕙᒃᑭᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᙳᖅᖢᑎᒃ. ᑖᓐᓇ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᓲᕐᓗ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓰᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

 

ᐃᓄᒡᓗᒋᔭᐃᑦᑐᖅ ᑐᙵᕕᖏᑦ ᐃᓚᒋᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᕕᖏᓐᓂᑦ Inuglugijaittuq Foundation for Inclusive Education in Nunavut Schools

 

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᑖᓱᒥᖓ ᑐᙵᕕᐅᔪᒥᒃ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᒥᒃ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᖃᓄᐃᒻᒪᓪᓗ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᕙᖕᒪᖔᑕ ᐃᑲᔫᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑕᐅᑐᒃᑕᖏᑦ − ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᔭᑐᖃᖏᑦ, ᑐᙵᕕᒋᔭᖏᑦ, ᐊᓐᓂᕆᔭᖏᑦ, ᓯᓚᖅᔪᐊᒥᒡᓗ ᑕᐅᑐᒍᓯᖓᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᓲᖑᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᓕᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᑭᑦᑎᙱᓐᓂᕐᒧᓪᓗ. ᐱᕈᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒪᒃᑭᖅᖢᒋᑦ ᐃᓕᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᔾᔩᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᓵᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ.
  • ᖃᓄᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᐸᖕᒪᖔᖅ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
  • ᖃᓄᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᐸᖕᒪᖔᖅ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᒡᓗᒋᔭᐃᑦᑐᖅ ᐅᒃᐱᕈᓱᒍᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᓰᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᖏᓐᓂᒃ.

 

ᐃᓕᑕᐅᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᑐᙵᕕᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ Ilitaunnikuliriniq Foundation for Dynamic Assessment as Learning in Nunavut Schools

 

ᐃᓕᑕᐅᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᑐᙵᕕᖓᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᓯᔾᔩᓯᓂᖅ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦᑕ. ᐃᓕᑕᐅᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓂᑦ. ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓪᓗᓂ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᓄᑦ − ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ. ᐋᕿᒃᓱᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᐹᖑᖃᑕᐅᖕᒪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᖃᖅᑐᓕᒫᓂᑦ. ᐃᓕᑕᐅᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᐊᑐᓲᖑᔪᕐᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕆᖅᓲᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ, ᓇᓂᓗ ᐃᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂ. ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᓇᓱᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖕᒪᖔᑕ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓗᐊᕐᓂᖓᓂᒃ:

  • ᖃᖓᑲᓪᓚᒃᑲᓐᓂᖅ;
  • ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᑐᕌᖅᑐᖅ;
  • ᓇᓕᒧᑦᑐᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᓪᓗ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᔨᐊᔭᐅᓂᖏᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᑦ.