ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᑎᑎᖅᑲᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᑲᔪᓯᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ ᑐᙵᕕᐅᓗᓂ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓚᕆᐊᓂᒃᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓱᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᑖᓐᓇᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᐊᑕᖅᐸᒃᖢᓂ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᔪᖅᐸᖕᒪᖔᑕ ᐊᓂᒍᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᓂᒍᐃᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐅᓄᖅᓯᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᖅᐸᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐱᐊᓂᒃᓯᔪᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᙳᕈᓐᓇᖅᓯᔪᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᒥᓄᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᖓᑖᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᓐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ−ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᕙᒌᖅᑐᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒡᓗ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᑦᑎᑦᑎᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓈᓚᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᕐᒧᑦ, ᑕᐃᒍᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᓯᕚᓪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ. ᐸᕐᓇᐅᑎᒐᒃᓴᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑕᐅᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓕᒫᑦ, ᖁᕝᕙᓯᓕᕇᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᕗᖅ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐃᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ, ᑐᑭᒧᐊᒃᓯᔾᔪᑕᐅᕙᒃᐳᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓯᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᑯᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᖢᓂ ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᒪᑭᑕᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓅᓯᓕᒫᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ.