ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᖅ

ᓯᑎᐱᕆ 30, 2014

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᖅ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 30, 2014

ᐃᓱᓕᕝᕕᐊ: ᐅᑐᐱᕆ 2, 2014

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ 30 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ

ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐊᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᐹᓪ ᖁᐊᓴ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᑦ ᖃᐃᔨᖁᕗᖅ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂᑦ, ᐅᑐᐱᕆ 1 ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᑲᑎᒪᕕᐊᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ 6:30-ᒥ 8-ᒧᐊᕋᓱᖕᓂᖓᓂ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᓯ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᓂᒃᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᖃᖅᑐᓂᒃᓗ ᓱᕈᓯᓛᒃᑯᕕᖕᓂᑦ.

ᑕᒧᓗᒐᖃᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒍᓐᓇᓛᖅᖢᑎᓪᓗ ᐊᐅᑉᐸᖓᓂ Blackberry Playbooks-ᓂᑦ. ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᓐᓇᖕᓂᐊᖕᒥᔪᑎᑦ "ᑭᓱᒥᒃᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓛᕈᒪᕕᑦ?" ᐊᔾᔨᓕᐅᕝᕕᐊᓂᑦ!

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᐅᐃᓐᑎ ᕼᐋᓗᓂᓐ

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5667

whalonenedu2@gov.nu.ca