ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 22, 2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᓂᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥᐅᑕᓂᑦ 11, 12 ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᐱᓇᔪᖁᓪᓗᒋᑦ $2,800 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒐᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᓇᓱᒐᒃᓴᒃᑯᑦ ᐱᔭᕆᑐᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᓪᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᒃᓴᑦ, ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒧᓯᓂᖅᑎᒍᑦ, ᐊᑭᓖᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ, ᓂᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᔪᕐᒥᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᕈᑎᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂ ᐱᑎᑕᐅᓯᑲᐅᑎᒋᕙᒃᐳᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖏᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.
ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᑐᓂᓯᔪᒪᔪᑦ ᕕᕝᕗᐊᕆ 15, 2019-ᒥ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐊᓄᑦ, ᔫᓯᐋᓐ ᐴᒫᓐᑦ, ᐅᕗᖓ 867-975-5652 ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦjbeaumont@gov.nu.ca. ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓇᔪᖕᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ www.myexplore.ca.
 

ᐱᖓᓱᐊᕈᓯᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᔪᒪᖕᒥᔪᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 13-15.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᔫᓯᐋᓐ ᐱᐅᒫᓐ
ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5652
jbeaumont@gov.nu.ca