ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑏᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 06, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑏᑦ

ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ (CSFN) ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖁᑎᑖᕈᒪᒻᒪᑕ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐅᑐᐱᕆ 28, 2019−ᒥᑦ.

ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᑲᑎᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᓯᐊᓂᖔᖅᑐᒥᒃ.

ᑖᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ:

  • 18−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᐅ ᐅᓪᓗᐊᓂ.
  • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᑭᐅᓕᒫᒥᑦ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓇᐅ ᐅᓪᓗᐊᓂ.
  • ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᓯᒪᓂᓕᖕᒥᑦ 23−ᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᓗ:
    • ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᐃᑦ ᐅᐃᕖᑎᑑᕆᐊᓕᒃ (ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕆᓗᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ).
    • ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓂᑰᒍᕕᑦ ᐊᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑰᒍᕕᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ−ᐅᖃᐅᓯᑕᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.
    • ᐊᖑᑎ ᐊᕐᓇᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓗᓂ (ᐸᖅᑭᔨ) ᓄᑕᕋᕐᒧᑦ ᐱᓂᑰᔪᒧᑦ ᐱᖃᑦᑕᖅᑐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᒃᑯᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᖕᒥᒃᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑲᓇᑕᒥ.

ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕈᕕᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓗᑎᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᕗᖓ nformation@csfn.ca.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑐᕋᐃ ᕉᑦᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5680
info.edu@gov.nu.ca