ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Logo Home

You are here

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖓᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᕗᖅ. ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᒋᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 

ᓄᑖᖅ! ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᑦ ᐃᓕᓴᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ

 

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᔅᓴᓄᓪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᒃ
ᐊᑭᖃᕐᓂᖏᑦᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 1-866-934-2035-ᒧᑦ
ᐃᖃᓗᓐᓂ: 1-867-975-5519

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᐸᓪᓗᖅ ᓲᓴᓐ ᐃᓄᐊᕋᖅ
ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5506
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᒃᑯᑦ: SEnuaraq1@gov.nu.ca

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ: www.ch.gov.nu.ca