ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2017

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ
ᕕᕝᕗᐊᕆ 1 - 28, 2017

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓲᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒎᓯᕆᑎᑕᐅᔪᖅ 2017-ᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖓ).  ᐱᒋᐊᕐᓚᐅᑐᖅ 2017, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᑕᖅᑭᓗᒃᑖᒨᖓᓗᓂ, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᕕᕝᕗᐊᕆ 1-ᒥᑦ 28-ᒧᑦ. 

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑦᐱᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2017-ᒥ? 

ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ! ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓄᑦ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᓪᓗ , ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2017-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖏᑦ:

2015 ᕿᓚᐅᑦ

ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᓪᓗ 
ᕿᓚᐅᑦ 2016  
ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ 
ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᖅ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓪᓗ 
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᓴᒃᐃᑦ

ᐊᖏᕐᖃᖓ ᒪᑉᐱᒐ


ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2017-ᒥ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ 

ᕕᕝᕗᐊᕆ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᐅᕗᖅ - ᐃᓄᒃᑐᑦ  ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᑕᖅᑭᖓ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ  ᐃᓄᐃᑦ  ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ.  ᐃᓚᐅᖁᔨᓪᓗᓯ  ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ  ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᓕᖅᐸᑕ  ᐅᖃᓪᓚᖃᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓴᐃᓗᑎᒃ,  ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ  ᐃᓄᒃᑐᑦ!


ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᖓᕐᓂᖓᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ 2017 - ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᐅᑎᓪᓗᒍ - ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᑐᖑᔪᖅᑕᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᕈᓯᖏᑦᑕ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐅᕕᓂᕈᖏᓐᓂᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᓱᑎᓪᓗ ᐃᓅᒐᑦᑕ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᖓᓂᑦ, ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ “ᐃᓄᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ ᐃᓅᑦᓱᑕᓗ.” ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᕐᒥᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒻᒥᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ - ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖓ. 

ᓄᑖᖅ! ᕿᓚᐅᑦ 2016 ᐃᖏᐅᓯᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᓱᕈᓯᖅᓯᐅᑎᒃ ᕿᓪᓕᖅᑐᒧᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ