Logo Home

You are here

2021−ᒥ ᕿᓚᐅᑦ ᐃᙱᐅᑎᑦ ᓴᕿᑕᐅᔪᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑐᑦ

ᒪᐃ 11, 2022

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

2021−ᒥ ᕿᓚᐅᑦ ᐃᙱᐅᑎᑦ ᓴᕿᑕᐅᔪᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑐᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᒥᒃ 2021−ᒥ ᕿᓚᐅᑦ ᑲᑎᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᙱᐅᑎᓂᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.

ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑐᑦ 2:00−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐱᒋᐊᓛᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ 7:00−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥ, ᒪᐃ 14 ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᐊᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᐊᑭᖃᓛᙱᑦᑐᖅ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᓛᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᓯ ᒪᑐᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᖕᒪᑕ ᑕᐃᒃᑯᙵᖅᑐᓕᒫᑦᑎᐊᑦ.

ᕿᓚᐅᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᙱᐅᑎᓕᐅᖅᑐᓂᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ. ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐆᒪᕆᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑎᓂᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒡᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᖏᐅᑎᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᑦ.

2021−ᒥ ᕿᓚᐅᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᖅ "ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ". ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᖁᙱᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ 2021−ᒥ ᕿᓚᐅᑦ ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᓂᑦ. ᕿᓪᓕᖅᑐᑦ ᑐᓴᕐᓈᒐᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑭᖃᙱᓪᓗᑎᒃ ᖁᙱᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐊᓪᓕᕐᒥ ᐅᐊᓴᕐᕕᕕᓂᕐᒥ (903).

ᐊᑏ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᐳᓯ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᖕᓂᑦ!

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐃᓕᓴᐱ ᐊᓚᒃᑲᕆᐊᓪᓚᒃ ᕌᐳᑦᔅ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5543
EARoberts@gov.nu.ca