ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᑦ ᐃᑲᔫᑎᓪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ − ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᑦ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 03, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᑦ ᐃᑲᔫᑎᓪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ − ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓛᕐᒪᑕ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᓂ ᐃᑲᔫᑎᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᓯᑕᒻᒥᖅ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 10, 2019−ᒥᑦ ᐃᒡᓗᒑᕐᔪᖕᓂᑦ ᑲᑎᒪᕕᐊᓂ 7−ᒥᑦ 9−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

  • ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ− ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᒃ.
  • ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦ − ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ.
  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ − ᒪᑭᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ.
  • ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦ − ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᓂᖅ.

ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᔾᔮᖏᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᐱᖓᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑭᖑᓂᐊᒍᓪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᓖᑦ ᐊᐱᕆᑲᑕᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᐅᔭᐅᑲᑕᒡᓗᑎᒡᓗ. ᑕᒪᓗᒐᒃᓴᖃᓛᖅᑐᑦ.

ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᓇᓱᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ 867-975-5519−ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓇᐅᑎᐊᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦchfunds@gov.nu.ca−ᒧᑦ

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐃᓕᓴᐱ ᕌᐳᑦᔅ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5543
EARoberts@gov.nu.ca