ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᖏᓐᓄᑦ

ᑎᓯᐱᕆ 02, 2020

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᖏᓐᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓕᖅᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓕᐅᖅᑎᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᖔᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐱᕐᔪᐊᕌᓗᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ, ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑐᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᑕᖃᑦᑕᖅᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᖓᓱᐃᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᒋᐊᖃᓲᖑᓪᓗᑎᒃ. ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒥᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓃᑦ, ᐊᑏ ᑐᓴᕐᕕᒋᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒃ ᓲᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ.

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓂᑦ, at 867-975- 5525, 867-222-0064, smike@gov.nu.ca.

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᓯᐱᕆ 11, 2020 ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᐃᑯᓪ ᓵᓚᒨᓂ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5526
msalomonie@gov.nu.ca