ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᑦ ᓇᓂᓯᔪᒧᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥ

ᔫᓂ 16, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᓂᑦ ᓇᓂᓯᔪᒧᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥ

ᓴᐳᒻᒥᓇᓱᓐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖃᕐᕕᓐᓂᑦ ᑭᖑᕚᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᓂᐊᕐᒪᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. ᓇᓂᓯᒍᕕᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᕐᒥᑦ ᓄᓇᒥᑦ, ᐊᒃᑐᖅᑕᐃᓕᓗᒍ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᓅᑎᑦᑕᐃᓕᓗᒍ ᐃᓂᖓᓂᑦ. ᐃᒪᐃᓕᐅᖔᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ, ᐊᑖᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ:

1. ᑕᑯᓗᒍ.

2. ᕿᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒍ.

3. ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ.

ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᖅ, ᓇᓂᔭᕕᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ:

  •  ᓇᓂᓯᓂᖅᐱᑦᐅᓪᓗᖓᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ
  •  ᑭᓲᒻᒪᖔᑦᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ
  •  ᓇᑭᒃᓇᓂᖕᒪᖔᖅᐱᐅᒃᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐃᓂᖓ(ᑕᒻᒪᕇᑯᑎᒧᑦ−PS ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ,
  •  ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓗᒍᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖅᐊᒻᒪᓗᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᐃᓂᖓᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ
  •  ᐊᓯᖏᑦᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃᐃᓚᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ

ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᒍᕕᑦᐃᑦᑕᕐᓂᓴᐅᑉᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕ ᐅᖄᓚᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦᓄᓇᕗᒻᒥᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᐅᕗᖓ867-934-2040, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᐃᓄᐃᑦᐱᖁᑎᑐᖃᖏᓐᓂᑦᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑏᑦᐅᕗᖓ867-979-6700.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦᖃᐅᔨᒋᐊᖅᕕᒃᓴᖅ:

ᑖᓐᐱᒥᓐᑎᐅᓪ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5526
dpimentel@gov.nu.ca