You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᓂᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, 2009_eng.pdf

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᓂᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖁᓕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᖏᓛᖑᔪᓄᑦ, 2007_eng.pdf

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ,   ᐅᑐᐱᕆ 2022_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2019_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2018_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2017_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2016_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2015_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2014_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2013_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2012_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2011_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2010_eng.pdf

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦᑦ ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒧᑦ ᐃᓱᖃᖅᖢᓂ, ᐅᑐᐱᕆ 2021 and 2022 (4 ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ)_eng.xls

Labour Force Data Tables for Iqaluit 3MMA Ending in ᐅᑐᐱᕆ , 2021 and 2022_eng.xls

Iqaluit and 18 Communities Labour Force Characteristics, March 2008 to December 2019_eng.xlsx

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒨᖅᑐᑦ, 2019 and 2020 (4 ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ) ᑐᓐᓂᖅᓴᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ_eng.xls

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖏᑦ, ᒫᑦᓯ 2008 to ᑎᓯᐱᕆ 2019_eng.xls

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖏᑦ, ᔭᓄᐊᕆ 2004 to ᑎᓯᐱᕆ 2007_eng.xls

Total Employment by Industry, Nunavut's 19 Largest Communities, 2008 to 2020_eng.xls

Total Labour Force by Occupation for Nunavut's 19 Largest Communities, 2008 to 2019_eng.xlsx

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᓪᓗ

 

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖄᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ,  ᓯᑎᐱᕆ  2022_eng.pdf

ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᕐᕋᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, ᓯᑎᐱᕆ 2022_eng.pdf

Job Vacancy and Wage Survey StatsUpdate, Fourth Quarter 2020_eng.pdf

ᐃᑲᕐᕋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2018_eng.pdf

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑖᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ, 1999-ᒥᑦ 2019-ᒧᑦ_eng.xlsx

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦ, 2001-ᒥᑦ 2020-ᒧᑦ_eng.xls

ᓄᓇᕘᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᕐᕋᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ, 1999-ᒥᑦ 2019-ᒧᑦ_eng.xls

2016 Nunavut Government Employee Survey-Main Findings.xlsx

2016 Nunavut Government Employee Survey-Report.pdf