You are here

ᓴᓈᒃᓴᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ

ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᑎ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᖕᒪᖔᖅᐱᑦ, ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂ, ᐃᕝᕕᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᔭᕐᓂᓪᓗ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

  • ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓇᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑕᖃᕐᒪᖔᖅ;
  • ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᓇᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᖃᓕᕈᒫᖕᒪᖔᖅ;
  • ᑭᓱᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᖁᔨᒻᒪᖔᑦ;
  • ᑭᓱᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐸ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᓇᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᖅᓴᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑦ, ᐱᕕᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᒐᔭᕐᒪᖔᕐᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.
     

ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᓯᒪᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᓄᓇᕘᒥ

ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᕆᓯᒪᔪᖅ ᓇᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᔭᖅᑎᑖᕈᒪᓪᓚᕆᒻᒪᖔᑦᑕ ᓄᓇᕘᒥ. ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂ, ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒪᖔᖅ, ᑭᓱᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᑰᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ. 
 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒍᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓕᕆᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᓲᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖏᑦᑐᑦ, ᐃᓚᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᒃᑐᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ. ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓲᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓂᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ.

ᐋᒡᒋᓯ 2015

ᑎᓯᐱᕆ 2015

ᐄᐳᕈ 2016

ᐋᒡᒋᓯ 2016

ᐊᒃᑐᕙ 2016

ᓄᕕᐱᕆ 2016

ᔭᓐᓂᐊᓕ 2017