ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕐᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᕐᓯᐅᕐᑐᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 09, 2020

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ ᐊᔪᐃᓐᓈᕐᓂᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᕐᓯᐅᕐᑐᑦ

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑲᑎᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᒐᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔪᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ. ᐅᓇ ᐊᕐᕌᒍᓄ ᒪᕐᕉᖕᓅᖓᔪᖅ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐅᑐᐱᕆ 17, 2020−ᒥᑦ ᐅᑐᐱᕆ 16, 2022−ᒧᑦ.

ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᑉᐸᒃᐳᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᓕᒫᒃ ᐅᓐᓂᕐᓘᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᖃᐃᓱᖅᑎᓂᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓂᒃ ᓂᖃᐃᓱᖅᑎᓄᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ. ᐅᓐᓂᕐᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᕙᒃᐳᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᖁᔭᖓᒍᑦ. ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᔨᕈᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᖅᓯᐅᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᑎᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ.

ᐆᑦᑐᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᕙᓗ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕐᓗᑎᑦ 4−ᒨᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᓰᑏᕝᕙ 18, 2020 ᐃᓱᖃᕐᓗᓂ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᖑᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᑦ ᐱᒋᐊᓚᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᔫᓯᕖᓐ ᖏᓕᔅᐱ ᐅᕗᖓ 867-975-5257 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ jgillespie@gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓘᓯ ᐊᖅᐱᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca