ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ: ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ

ᓄᕕᐱᕆ 23, 2015

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ 

ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ: ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ 

ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᑦᓴᖃᖅᑮᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ? 

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑎᖅᓱᐃᓗᑎᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓛᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᒪᑭᐅᒪᐃᓐᓇᕈᑎᒃᓴᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ. 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓯᑎᐱᕆᒥ, ᐃᓚᖓᓪᓗ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓂᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ: 

  • ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᓕᖅᑭ, ᓄᕕᐱᕆ 24, ᐋᖕᓕᑲᓐᑯᑦ ᑲᑎᒪᕝᕕᖓᓂ,7−ᒥ 9−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ. 

ᐃᓯᕈᑎᓄᑦ ᓵᓚᖃᐅᑎᒃᓴᑦ ᑕᒧᓗᒐᒃᓵᕐᔪᐃᓪᓗ ᐱᑕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᔪᑦ. 

### 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᔭᐃᑦ ᐆᕙᓐ 
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca  

ᒫᑎᐅ ᐃᓚᓯᕕᒃ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ 
867-975-7818 
millaszewicz@gov.nu.ca