ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

NATOC-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᖅᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᔫᓂ 16, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

NATOC-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᖅᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔨᓕᖅᐳᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᔨᕈᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᓴᓈᓄᓪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ (NATOC) ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒎᖕᓄ ᒪᕐᕉᖕᓄ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂᑦ ᐋᒎᓯ 2016.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᕗᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᕙᒃᖢᑎᒃ ᓴᓈᑦ ᓴᓇᔨᕈᕆᐅᖅᓴᔾᔪᑎᓪᓗ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑐᓂᔭᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᕙᒃᖢᑎᓪᓗ ᐊᔪᐃᓐᓇᕆᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᓪᓗ ᓴᓈᓄᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑰᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᓴᓈᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᖅᑐᒥᒡᓗ ᓴᓈᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᓕᒃ.

ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᕐᓂᐅᑉ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ ᔪᓚᐃ 8, 2016.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ NATOC ᑲᑎᒪᔩᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᓄᕐᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍᑦ ᓲᓪᑦ ᒪᓐᑲᓯ ᐅᕗᖓ 867-975-5280, ᐅᕗᖓᓘᓐᓃᑦ zmunkacsy@gov.nu.ca.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᔭᐃᑦ ᐆᕕᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5207
JOwen@gov.nu.ca