ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ

ᐊᒐᓯ 28, 2020

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᖏᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᙳᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ ᓯᑦᑎᒻᕙᐅᓂᐊᖅᑐᒥ.

ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᔨᙳᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᓲᖑᔪᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ https://www.gov.nu.ca/iu/inulirijikku/programs-services/ilinniarnirmik-i...ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᖕᓂᒃ ᑎᑎᕋᐅᑎᖃᕈᒪᒍᑎᒃ, ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᒪᖔᑕ ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᕆᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓪᓗ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᓂᐅᕐᕈᕝᕕᐅᓛᕐᒪᖔᑕ.

2020-ᒥ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖏᑦ:

  • ᐃᖃᓗᓐᓂ: ᓯᑦᑎᒻᕙ 15, 2020 - 7-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕗᓘᕕᓱ ᐄᓐ, ᑰᔾᔨᓯ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥ (ᓂᒋᖅᐸᓯᕐᒥ).
  • ᐊᕐᕕᐊᕐᓂ: ᓯᑦᑎᒻᕙ 30, 2020 - 7-ᒥ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᑦ, ᔮᓐ ᐅᓕᒥ.

ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᒦᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᓪᓗ ᓄᙳᐊᓂᑦ 2019 ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥ, ᑲᖏᕐᑑᒑᐱᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅᒥ ᐱᒋᐊᙵᕐᓂᖓᓂᑦ 2020.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓘᓯ ᐊᖅᐱᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca