ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓯᑦᑎᒻᕙ 2017-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᐅᐸᓗᙵᐃᔭᕈᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᓄᑦ

ᒫᑦᓯ 08, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᓯᑦᑎᒻᕙ 2017-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᐅᐸᓗᙵᐃᔭᕈᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᑲᓐᓂᓛᓕᕐᒥᔪ1 "ᐅᐸᓗᙵᐃᔭᕈᑎᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕈᑎᓂᑦ", G.R.E.A.T.ᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒥᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒻᒥᑦ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ, ᑭᙵᕐᓂᑦ, ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅᒥᓪᓗ ᓯᑦᑎᒻᕙᒥᑦ ᑏᓯᒻᕙᒧᓄ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᕐᕌᒍᒻᒥᑦ.

ᑖᓐᓇ 14-ᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᖅ ᑲᑎᖅᓱᐃᕗᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ , ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᕈᖅᐹᓕᕈᑎᑦᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ.

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᕐᒧᑦ ᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ:

  • ᐱᕈᐃᑎᑦᑎᓗᓂᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦᐊᑐᐊᒐᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓗᓂᓇᖕᒥᓂᖅᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᓪᓗᑐᕌᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓂᓗᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᓪᓗᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.
  • ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᓗᓂᐃᒻᒥᓂᒃᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᖓᑕᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᖓᐆᒃᑐᕈᒪᓂᖓᓗᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑎᒍ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᓪᓗᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄ.
  • ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕐᓗᓂᓗᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑎᐅᒍᕕᑦᓄᓇᖃᕐᓗᑎᑖᒃᑯᓇᓂᓄᓇᓕᖕᓂᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃᐃᓚᐅᔪᒪᒍᕕᓪᓗᑖᔅᓱᒥᖓᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᒧᑦ, ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑎᑦᓯᔩᑦᐅᖃᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᐃᑦᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑖᔅᓱᒧᖓᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᒧᑦᓂᕈᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦᐅᐸᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕈᑎᒃᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒍᓐᓇᖅᑕᐃᑦᑭᐅᕇᓐᕚᓐᑕᓐᐴᒪᓐᐅᕗᖓ867-975-5244 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦKVBoomen@gov.nu.ca

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ

ᒦᒐᓐ ᐱᓕᐅᕐ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
867-975-5250
MBlair1@gov.nu.ca