ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨ - ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨ - ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ:

ethics.officer.nu@gmail.com

 

ᐅᖃᓘᑎᕕᑦ ᓈᓴᐅᑎᐊᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᒃᑯᕕᐅᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ.


ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᖢᓂ ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᖑᓲᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ:

 

1-844-ETHICS2

(1-844-384-4272)

 

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐅᐸᒡᕕᖓ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ
ᑭᓱᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᐅᖕᒪᑕ? ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᐱᕋᔭᒍᑕᐅᔪᓂᒃ
ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖄᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ

ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᖏᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ
ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ