You are here

ᐃᓅᓯᕆᖕᓂᖅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᕗᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᑦ.

ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᖅᑐᑦ:

  • ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ MS Teams
  • 75 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ
  • ᐱᒋᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᖃᐅᓴᐅᑎᖓᑎᒍᑦ
  • ᑖᓐᓇ  ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ. 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᑎᑎᕋᓚᐅᕐᓗᒍ ᓇᕐᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐅᓪᓗᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᙱᓐᓂᖓᓂ.

ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖅ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᕐᒦᖃᑎᖃᕐᓂᖅ − ᓯᑎᐱᕆ 21, 2022

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒡᓗ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᐅᓚᐅᖅᑐᓪᓗ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᒃᖢᓂ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕘᕋᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓃᑦ ‘ᓄᑖᒥᒃ ᐃᓅᓯᕆᓕᖅᑕᑦᑎᓐᓂ’ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕈᓐᓇᕐᒪᖔᕐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᑦᑎᐊᕐᓇᙱᑦᑐᑦ ᒥᒃᖠᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᒋᑦ.

ᐊᖏᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ: ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ − ᐅᑐᐱᕆ 12, 2022

ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᓂᖓᓂᒃ ᑎᒥᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᒃ, ᖃᓄᖅ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒦᓪᓗᓂ ᑖᓐᓇᓗ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᒪᖔᖅ ᐃᓄᖕᒧᑦ. ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᕐᒥᔪᖅᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᙵᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᐃᒻᒪᒃᑕᐃᓕᒪᔪᓐᓇᖅᓯᓂᖅ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᒃᓴᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ − ᓄᕕᐱᕆ 16, 2022

ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕉᓴᒍᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᐅᔪᒥ ᑕᕝᕙᓂ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓄᑦ,  ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᒪᖔᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᖢᕐᕆᙱᑎᓪᓗᑕ. ᐃᓕᓴᖅᓯᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᓕᕌᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᒐᔪᙱᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᖅᓯᕚᓪᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑭᓱᐃᑦ ᐃᓱᒪᔮᕈᑕᐅᓕᖅᐸᖕᒪᖔᑕ. ᐊᓱᐃᓛᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑕᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ  ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᕿᓄᐃᓵᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᑕᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕆᔭᖏᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᒋᑦ.

ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ − ᑎᓯᐱᕆ 14, 2022

ᑖᓐᓇ ᓵᙵᔭᖃᖅᑐᖅ 8−ᖑᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᕆᒃᑑᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓪᓗᓂᓗ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᓗᐊᙱᓐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᕕᖕᒦᓪᓗᓂ ᑕᕝᕙᓂᓗ ᑭᓱᐃᑦ ᓵᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᖅᑯᓯᖃᓪᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖏᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᒪᑭᑕᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᕿᓄᐃᓵᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖁᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖅᕕᓂᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᑭᓱᐃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.         

ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ−ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓂᖅ − ᔭᓄᐊᕆ 18, 2023

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᐅᕆᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᕙᒃᑐᕕᓃᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᒻᒪᑲᓪᓚᒃ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ, ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᕕᓃᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑐᒧᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑐᙵᕕᒋᔭᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᑲᒪᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᒻᒪᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕐᕋᐅᑉ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐆᒻᒪᕆᒃᓴᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ. ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᖅ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᐅᓚᕕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕉᓴᖕᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᑲᒪᔾᔪᓯᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᓕᒪᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᓂᒃᑯᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᖃᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕆᒃᑑᓂᕐᓗ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ.

ᓇᕐᕈᒋᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᔮᕈᑎᖃᙱᓐᓂᕐᒥᒡᓗ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ − ᕕᕗᐊᕆ 15, 2023

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᓇᕐᕈᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓃᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᙱᑦᑐᓄᑦ.   ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᑕᐃᒎᓰᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᐸᖕᒪᖔᑕ ᐊᑲᐅᓈᙱᑦᑐᒃᑯᓪᓗ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐃᓅᓯᕆᒃᑑᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᒪᑭᑕᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᖑᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓪᓗ ᑕᐃᒎᓯᑦ ᓇᕐᕈᒋᔭᖃᙱᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.