ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ

ᑭᓲᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓂᒃ [ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ “ᐃᓅᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ” ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ] ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᑦᑎᐊᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ:

 • ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᖏᓐᓂᒃ.
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᑭᓴᖅᑐᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᒃᐸᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑕ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓪᓗ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᑭᓴᖅᑐᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᖏᓐᓇᖅᑐᓄᑦ. 
 • ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ.

ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕆᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ [ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ “ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ” ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ] ᐊᓂᒍᐃᔾᔪᑎᒋᕙᒃᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦᑕ ᑐᕌᒐᖏᓐᓄᑦ. 

ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᑐᙵᕖᑦ

ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑐᙵᕕᖃᖅᐳᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓄᑦ:

 • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖅ:  ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᖁᙱᐊᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓇᔪᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ.
 • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ:  ᐃᓅᖃᑎᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᑦ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ.  
 • ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ:  ᐃᓅᖃᑎᒧᑦ ᑐᙵᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑐᙵᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᒡᓗᓂ. 
 • ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅ:  ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ.  

ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᒪᑦ?

ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᑎᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑐᒪᒃᐸᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ (CPS) ᑲᑎᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᓂᐅᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᑲᔫᑎᒋᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᑐᕌᕆᔪᒪᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᓂᒍᕈᑎᒋᓗᒋᑦ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ  ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔨᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᑎᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑦᑎᖁᔨᑐᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ, ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. ᐃᓕᕆᐊᖅ ᐱᕕᖃᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᑕᖅᑭᓄᑦ 12−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ.  ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ. 

ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᕙᒡᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖓ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᓂ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᕋᓱᒍᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᕌᖓᑕ ᐃᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᐊᖏᕐᕋᕌᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ ᑎᑭᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓱᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖏᑦ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓐᓃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᙱᑐᐊᖅᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ. ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. 

ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᑦ:

 • ᐃᓅᒃᐸᑕ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓗᑎᒃ; ᐊᒻᒪ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᖅᐸᑕ, ᐃᓱᓕᕝᕕᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᑕ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᐸᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᒻᒪᖄ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ (3) (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒡᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᔭᐅᓕᕌᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᑕᖅᑭᓄᑦ 36−ᓄᑦ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᓗᑎᒃ).
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᓛᕈᒪᑐᐊᖅᐸᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᓂᕋᖅᑐᒥᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᖅᐸᑕ ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.
 • ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᖅᐸᑦ.
 • ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᑎᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. 

ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑯᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᑲᒃᑐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ. 

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ

ᐱᓕᕆᕝᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᐅᔪᑦ

ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᒪᐃᐅᓕᕐᓗᑎᒃ:

 • ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ;
 • ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᓕᐅᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ  ᐅᖃᖃᑎᒋᕙᒡᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖑᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ;
 • ᐊᔪᕐᓇᙱᑐᐊᕌᖓᑦ, ᐊᖏᕈᑎᒋᕙᒡᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓕᒫᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ

 • ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᑕᔪᖅᓱᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.
 • ᕿᒥᕐᕈᕙᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔪᑦ.
 • ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔨᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ
 • ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᖕᒪᖔᑕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖕᒪᖔᑕ, ᑲᒪᒋᔭᐅᖕᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖕᒪᖔᑕ. 

ᐊᖓᔪᖅᑳᓕᒫᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐳᑦ:

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᖃᕆᐊᖅᑐᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒡᓗᒋᑦ; 
 • ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ;
 • ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᖃᙱᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᑦ ᐃᓇᖏᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ:

 • ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐃᓇᖐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ;
 • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔪᒥᒃ; 
 • ᑎᑎᕋᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᒃ, ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᔪᒧᑦ;
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐊᔪᙱᑕᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒧᑦ;
 • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ;
 • ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔭᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑭᐅᒐᔪᒡᓗᓂ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ

ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ, ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᐅᕗᖅ, ᐅᑯᓂᖓ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᖢᓂ:

 • ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᕙᒡᓗᓂᒋᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑎᒋᕙᒡᓗᓂᒋᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᔪᒪᓇᔭᖅᑕᖏᓐᓂᒃ;
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖔᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ;
 • ᐋᔩᖃᑎᒌᒍᑎᒋᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓗᒋᑦ; ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ;
 • ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒐᔪᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ 
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᑎᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓ ᐃᓱᓕᓛᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ;
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑑᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐋᔩᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᓂᒃ;
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᖓ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓕᕌᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᓈᒻᒪᙱᓪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ:

 • ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᓱᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ;
 • ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᓱᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓂᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᓂᒃ;
 • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓄᖕᓅᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᐅᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ;
 • ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ (ᐃᓂᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔪᑦ, ᐅᑎᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᓴᓈᖏᓐᓄᑦ) ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.
 • ᓯᓚᑖᓂᙶᖅᑐᓂᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᓱᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ:

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᑐᕌᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᐊᓂᒡᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᒥᒃ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ; 
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒃᓴᒥᒃ ᓇᓂᓯᔪᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒍ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖃᑎᒋᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓐᓂᒃ;
 • ᐃᓚᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ;
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᓗᓂ (ᓴᓈᒃᓴᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ);
 • ᐊᖏᕈᑎᒋᕙᒡᓗᓂᒋᑦ ᑲᒪᔨᒃᓴᐅᖁᔭᐅᒑᖓᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᖁᔭᐅᒑᖓᑦ; ᐊᒻᒪ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᑖᖅᑐᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐱᓕᕆᐊᖅ: ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

 • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐊᓂᒃᓯᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᓂᒍᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ (CAR). ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑐᕌᕆᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓈᒻᒪᖕᒪᖔᑕ ᐃᖕᒥᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᒃᓴᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.
 • ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑎᒋᓗᓂᒋᑦ ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᐸᑦ. 

ᐊᐃᑉᐸᖓ ᐱᓕᕆᐊᖅ:  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅ

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓂᑖᖅᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓈᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓗᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ:
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᑦᑐᓐᓇᖅᓯᓗᓂᒋᑦ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑕᕆᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ;
 • ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑐᒥᒃ;
 • ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ (ᐅᓄᙱᓛᖃᕐᓗᒍ ᑕᖅᑭᓄᑦ 8−ᓄᑦ, ᐅᓄᓛᖃᕐᓗᒍ ᑕᖅᓄᑦ 12−ᓄᑦ) ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ;
 • ᑐᑭᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ “ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥ”, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᓅᑕᐅᓂᖓ ᓴᓇᙱᑦᑐᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᓕᒫᖓᓂ.

ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᖓᔪᖓᑦ:  ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ

 • ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᓕᒫᖓᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ.
 • ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓇᕐᓗᓂᓗ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᒐᔪᒡᓗᓂᒃ, ᐊᐱᖅᑯᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᑭᐅᑦᑎᐊᖅᒐᐸᒡᓗᓂ. 

ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑎᓴᒪᖓᑦ: ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᐅᑎᒐᔪᒡᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ.
 • ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᔪᖅ−ᐅᓪᓗᖅ ᑎᑭᓚᐅᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓕᒑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ: 
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ, ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᑎᖃᑎᒌᒃᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓄᖅᑲᖁᔭᐅᑎᓪᓗᒍ.
 • ᐊᑲᐅᙱᓪᓕᐅᕈᑎᑕᖃᖅᐸᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᕐᔪᐊᕌᓗᖕᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᖅᑕᖃᖅᐸᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᖅ  ᑕᓪᓕᒪᖓᑦ: ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᐊᓂᒡᓗᒍ

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐱᐊᓂᒃᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᔪᖅ ᑐᙵᓱᒃᑎᑉᐸᒡᓗᓂᐅᒃ ᑭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᓪᓗᓂᐅᒃ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ ᐅᑎᖅᑐᒥᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᓂᒍᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑎᒋᓗᓂᐅᒡᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐅᔮᒃᓴᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓱᓕᕝᕕᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐃᓱᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᓕᕌᖓᑕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᓂᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. 

ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ

ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᒐᔪᖕᓂᖓ:

 • ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᑦ ᐅᓄᙱᓛᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᖅᑭᓄᑦ 8−ᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓄᓛᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᖅᑭᓄᑦ 12 ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ.
 • ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑕᖅᑭᑦ 12 ᐅᖓᑖᓅᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ.
 • ᐱᓕᕆᐊᒥ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐅᓄᓛᖃᕐᓗᒍ ᐱᖓᓱᓂ (3) ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ.
 • ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ.

ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ

 • ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᖅᑎᓪᓗᒍ ᓈᓴᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓕᒫᓂᒡᓗ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᖓᑕ ᐊᔾᔨᐊᓂᒃ, ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᑐᐊᕌᖓᑕ, ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᓕᒫᖓᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖓᑕ ᐊᔾᔨᐊᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑎᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓱᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᐅᑎᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖓ ᓱᓕ ᑎᑭᓯᒪᙱᑉᐸᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖏᑦ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓐᓃᕋᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᓂᙱᑉᐸᑕ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ.   
 • ᓴᓈᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᖃᖓᑕᓃᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.
 • ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒍ 315 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖓᓐᓃᑦᑐᖅ.
 • ᐊᖏᕐᕋᖓᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑑᑉ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᓕᕝᕕᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᖕᒧᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐃᓄᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᓈᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᐅᑎᖅᑐᒃᓴᒫᖑᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. 

ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔫᖕᓂᒃ

ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑕᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ, ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᐅᔪᒧᑦ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᐊᑕᐅᓰᓐᓇᕐᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᕝᕕᖃᖅᐸᑕ) ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓯᓲᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ, ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ.

ᐅᐃᒍᖏᑦ:

A. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎ
B. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ