ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᑦ

ᒪᐃ 18, 2021

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐆᒃᑐᖁᔭᐅᑦᑎᐊᖅᐳᑦ. ᓱᓕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ.

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᑦᑕᕐᓗᒋᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂ ᐃᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᐱᓇᔫᑎᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᔪᓚᐃᑦ 16-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᓯᑎᐱᕆ 30−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐃᖏᕐᕋᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐱᔪᒥᒍᓱᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᓇᔪᓯᑲᐅᑎᒋᖁᔭᕗᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓇᔪᒃᓵᓕᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ, ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ https://www.gov.nu.ca/information/summer-student-jobs, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ:

ᐃᖃᓗᐃᑦ:
867-975-6222 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ
1-888-668-9993 IqaluitSummerStudents@gov.nu.ca
ᕿᑭᖅᑖᓗᒥᐅᓂ:
867-934-2025 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ
1-800-682-9033 QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca
ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ:
867-645-8065 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ
1-800-933-3072 KivalliqSummerStudents@gov.nu.ca
ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᑦ:
867-983-4058 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ
1-866-667-6624
KitikmeotSummerStudent@gov.nu.ca

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ:

ᒫᑎᐅ ᐃᓛᓯᕗᐃᒃᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6292
HRCommunications@gov.nu.ca