You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᑦ ᐊᐅᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᒪᐃ 09, 2023

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᑦ ᐊᐅᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐆᒃᑐᖁᔭᐅᑦᑎᐊᖅᐳᑦ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᖅᑐᕆᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᑦᑎᔭᖅᑐᕐᓗᑎᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᓗᑎᓪᓗ ᐊᓐᓂᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᑰᓕᕐᓂᕐᒥᒃ!

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᒧᒃᓱᐃᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓪᓚᓚᐅᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᓕᐅᕆᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓗᓂᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᒧᒃᓱᐃᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᐄᕈᐳ 1−ᒥᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30−ᒧᑦ.

ᐱᓇᔪᒍᑕᐅᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐄᐳᕈ 1−ᓗ ᔪᓚᐃ 14, 2023−ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓇᔪᒃᓵᓕᓂᖅᓴᐃᑦ ᐱᐅᓂᒃᓴᒥᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᓯᒪᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᕗᑦ ᐱᓇᔪᓯᑲᐅᑎᒋᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ, ᐱᓇᔪᒡᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓇᔪᒍᒪᓗᓂᓘᓐᓃᑦ, ᐅᓇ ᑕᑯᔭᑐᕐᓗᒍ, https://www.gov.nu.ca/iu/human-resources/information/aujakkut-ilinniaqtinut-iqkanaijaat,  ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖅ:

ᐃᖃᓗᐃᑦ:
867-975-6222 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ 1-888-668-9993
IqaluitSummerStudents@gov.nu.ca

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ:
867-645-8065 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ 1-800-933-3072
KivalliqSummerStudents@gov.nu.ca 

ᕿᑭᖅᑖᓗᒥᐅᓂ:
867-934-2025 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ 1-800-682-9033 
QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca 

ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᑦ:
867-983-4058 ᐊᑭᖃᙱᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ 1-866-667-6624
KitikmeotSummerStudent@gov.nu.ca

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ:

ᒥᐅᕆᐅᓪ ᔭᓵᓐᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6219
HRCommunications@gov.nu.ca