ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓯᕗᒃᑲᕐᓂᕐᓗ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯ − MS ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ

ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᖁᓕᕇᖕᓂᓕᒫᓂ ᐊᒃᓱᕈᖁᔭᐅᕙᒃᐳᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᐊᓂᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖕᒥᑦ ᐊᓯᓄᑦ. ᐱᕕᒡᔪᐊᖑᕗᖅ ᐃᓕᓴᕆᕙᒃᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓲᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᖢᑎᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᖢᑎᒃᓗ ᐱᓪᓚᑦᑖᖑᓪᓗᓂᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕙᖕᒪᑕ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᑦ—ᓯᕗᓕᖅᑎᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᕐᓴᓂ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᓕᑦ ᐱᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᐸᒃᖢᑎᒃ, ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᕐᓂᕐᓴᐅᕙᒃᖢᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᖢᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᙱᓐᓂᕐᓴᐅᕙᒃᖢᑎᒃ.

ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᖑᓪᓗᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ!

ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᕿᒥᕐᕈᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᓂᓪᓗ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖕᒥᑦ ᓅᑲᐅᕐᑐᕐᐸᒃᖢᓂᓗ ᐊᑐᓕᕐᓂᖕᒥᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖕᒥᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖕᒧᓪᓗ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᐃᑦ:

 • • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖕᒥᑦ − ᐃᓱᒪᒋᔭᖅ, ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ, ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᑦ
 • • ᐃᒃᐱᖕᓂᕈᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • • ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᓗ−ᐱᓕᕆᐊᓄ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᕕᓂᑦ
 • •  ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ−ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑑᕐᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ
 • •  ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᖕᒪ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑰᙱᑦᑐᖅ
 • • ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖕᒧᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ
 • • ᐱᕕᒡᔪᐊᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖕᒧᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • • ᐃᒻᒥᒥ−ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓇᓖᕌᒐᒃᓴᓪᓗ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᑐᑭᓕᐊᖑᓂᖏᑦ
 • • ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᓂᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕆᐅᕐᓴᓂᖕᒥᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᓪᓗ
 • ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᖕᓇᐃᓂᖅ
 • • "ᓱᓕᓪᓚᕆᒃᑐᒥᑦ" ᓯᕗᓕᖅᑎᕈᕆᐅᕐᓂᖅ−ᕼᐋᕗᑦᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖏᑦ

• ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐅᑯᓇᓂ:

‐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᖕᓂᑦ

− ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᖅ

‐ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᓕᐅᕐᓂᖅ

− ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ

− ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓂᒃ

− ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓕᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᓂᖅ

‐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᔭᓐᓄᐊᓕ 18, 2022
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᔭᓐᓄᐊᓕ 19, 2022
ᓇᓂ: 
MS Teams
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
ᒍᕌᓐᑦ ᑰᕆ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᔭᓐᓄᐊᓕ 17, 2022
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.