You are here

ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᕐᒥᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᓇᕝᕕᖏᓐᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᐱᑎᑕᐅᑲᑕᒍᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ York ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᑉ Schulich ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ.  

ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ 9−ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᕐᒥ ᐅᓪᓗᕐᓄᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ (ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 25−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐊᑕᖏᖅᖢᒋᑦ) ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2021-ᒥ ᕕᕗᐊᕆ 2022−ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.

ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᖅᐸᑕ ᐃᒪᐃᓕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐸᒍᑎᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᒃᐸᑕ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓇᔭᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᔪᑦ. ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐱᓕᕆᔪᒪᓪᓚᑦᑖᖅᐳᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᖅᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ.

ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑎᑭᑦᑎᔪᑦ:

  • ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ, ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  • ᐃᒻᒪᖄ ᐅᑭᐅᓕᒫᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᑰᒃᐸᑕ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᓂᒃ, ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  • ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒃᐸᑕ.

ᖃᓄᖅ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑕ

ᐃᓚᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ, ᑐᒃᓯᕋᐅᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐊᑕᖏᕐᓗᒍ ᑕᑕᑎᕆᐊᖃᖅᐳᖅ, ᐃᓚᓕᐅᑎᒋᐊᖃᖅᖢᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ/ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓗ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐅᕗᖓ training@gov.nu.ca.

ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᐋᒡᒌᓯ 18, 2021−ᒥ.

ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ training@gov.nu.ca ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᐅᑯᓄᖓ ᓇᓕᐊᖕᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ.

 
ᐅᓪᓗᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑭᕙᓪᓕᖅ ᕿᑎᖕᒥᐅᑦ
ᔪᓚᐃ 27, 2021 3:30−ᒥ − 4:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᑯᑦ 2:30−ᒥ− 3:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ 1:30-ᒥ − 2:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ
ᐋᒡᒌᓯ 3, 2021 3:30−ᒥ − 4:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᑯᑦ 2:30−ᒥ− 3:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ 1:30-ᒥ − 2:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ
ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᓯᑎᐱᕆ 14, 2021
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2022
ᓇᓂ: 
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᐊᒐᓯ 18, 2021
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.