ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ: ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ − ᐅᐸᒍᑎᓗᑎᒃ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᓛᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᓛᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.   ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔨᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒃᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕙᒃᑐᑦᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᒐᒃᓴᖅᑕᐅᓲᓂᒃ.   ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐅᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ:  

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓃᑦ
 • ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ
 • ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ
 • ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ
 • ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ
 • ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ
 • ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ
 • ᐊᒫᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ
 • ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ

ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔪᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᔪᓚᐃ 29, 2021-ᒥ, ᐅᓄᓛᖃᖅᐸᒡᓗᑎᒃ 12-ᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ: 

1. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ 1, 10:30-ᒥ 11:30-ᒧᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ
2. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ 2, 1:30-ᒥ − 2:30-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ 1 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 2−ᒥ.   

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ: 
ᔪᓚᐃ 29, 2021
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: 
ᔪᓚᐃ 29, 2021
ᓇᓂ: 
ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ 1045, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕝᕕᖓᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐊᕕᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ: 
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ: 
ᒥᐅᓕ−ᓖ ᓵᓐᑎ−ᐊᓕᔭᖅ
ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧ ᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ:: 
ᔪᓚᐃ 28, 2021
ᑐᕌᕈᑏᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: 
ᐅᖄᓚᐅᑎ: 
867-975-6260

ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.