ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ

Groups: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
10-02-250-096LA
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓂ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$99, 743- $113,159
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$ 19, 077.00
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᖅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓃᖃᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓂᐊᕕᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓪᓗᓂ; ᐋᓐᓂᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐱᐅᔪᒥᑦ, ᐱᖅᑯᓯᒥᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖏᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᓐᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑐᒦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᙳᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᒃ. ᑕᒪᑐᒥᖓ ᑲᒪᔪᖅ, ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᖅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᕙᒡᓗᓂ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ, ᐅᖄᓚᕕᐅᒑᖓᑦ  ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᓪᓗᒋᓗ ᓄᑖᖑᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᙳᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᓪᓗ ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᒡᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᓂᒋᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ  ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓯᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖓᑕ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᑕᐅᓪᓗᑎ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐱᔨᑦᑎᖅᑐᓂᑦ. ᑲᒪᒋᔭᓪᓗᐊᑕᕆᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᐸᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓛᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᓕᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᒐᔪᒃᐳᑦ ᐅᕘᓇ:

ᐊᓂᒍᐃᔾᔪᑎ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᑰᓗᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑰᓗᓂᑦ; ᐊᒻᒪ
ᒥᑭᓛᖑᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᖃᓂᓛᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓂᑰᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓗᒍ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᙳᕋᓱᒃᑐᖅ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑲᒪᔨ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᓄᑦ ᑲᒪᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ; ᐊᒻᒪ
ᐊᕐᕌᒍ ᐊᑕᐅᓯᓪᓗᐊᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᑰᓗᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᖃᖅᑐᑦ:
ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᓯᐊᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᒍ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᒧᑦ ᓘᒃᑖᓕᐊᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᑰᓗᓂ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᕋᓲᑎᓂᑦ.

ᐅᑯᐊ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᔭᕆᑐᓂᖅᓴᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ.

ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᓖᑦ, ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ RNANT/NU−ᒃᑯᓐᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

                   ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Health Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
P.O. Box 1000, Station 1000
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-8600 ext. 5004
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-800-663-5738
ᓱᒃᑲᔪᖅ: 867-975-5744
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: NunavutNurses@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/human-resources