You are here

ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ − ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ/ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖅ (ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖅ)/ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖅ)

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-507395
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$93,582−ᒥᑦ $106,208−ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖑᓂᖓᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐊᓂᒍᐃᓵᖅᑐᓂᒡᓗ 2021-ᒥ.  ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᖅ, ᐱᔪᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ, ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᓂᖃᖅᑎᑦᑎᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑭᖑᕚᒃᓴᑎᓐᓄᑦ.  ᒐᕙᒪᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᕗᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖓ ᓴᖏᓂᖅᑖᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᕙᕗᑦ - ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᖢᓂᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒥᖕᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕆᔭᖓᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ. ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓂᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᑭᒍᑎᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓐᓇᖅᓯᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ, ᓅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓪᓗ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖓᓂ, ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᓴᐅᕕᐅᑉ, ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ (ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖅ) ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖏᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᓯᐊᕆᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ  ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᕆᔨᓄᑦ (CAMRT) ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑕᕐᕌᖅᑑᑎᓕᕆᔨᓄᑦ (CAR). ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᓱᓂᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓐᓃᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᑲᔫᖅᑎᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ.

ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ (QGH) ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᓪᓗ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᓂᕐᓄᑦ, ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᕐᓄᓪᓗ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ. ᐆᒻᒪᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑦ,  ᖃᐅᔨᓴᑯᑖᒍᑎ ᐆᒻᒪᑎᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᔭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᐆᒻᒪᑎᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᒥᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ. ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓘᒃᑖᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᓂᖕᒧᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕙᒡᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒡᓗᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓃᑦᑐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ  ᐱᐅᓛᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᔨᓂᑦ. ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᖏᓐᓂᑦ “ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ” (ᐅᑕᖅᑭᕙᓐᓂᕐᒧᑦ) ᑲᑐᔾᔭᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓇᖏᖅᑎᒌᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ (ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ, ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒦᑐᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᓘᑦᑖᓂᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᑦ ᒪᒥᓴᖅᑐᓕᕆᓕᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᕐᓂᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᓪᓕᕐᓂᖃᕐᒪᖔᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕆᐊᖃᕆᕗᖅ ᐃᖃᓇᐃᔮᒧᑦ ᓂᕈᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓗᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᕆᔨᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᕆᔨᓄᑦ (CAMRT) ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ ᖁᑦᓯᓂᖓ 1 ᐊᒻᒪᓗ 2 ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᑲᔪᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᑲᔪᓯᔪᒪᒃᐸᑦ ᖁᕝᕙᖅᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᕕᒻᒥᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᕆᔨᓄᑦ (CAMRT) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓱᖅᑕᐅᓂᖅ ᑕᖃᒃᑯᑦ (IV) ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥ. ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑎᓕᕆᔨ ᒫᓐᓇᓕᓵᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᓈᒻᒪᓛᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᑕᕐᕋᖅᑑᑎᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᒧᓪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᓕᖅᑎᕐᑎᓂᕐᒧᑦ (CPR) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᑦ (WHMIS).  ᒪᕐᕉᓄᒃ (2) ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖅ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ. 

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ. ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᒥᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕆᔭᒥᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕈᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᓂ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒧᑦ. ᑎᓕᐅᕆᑲᓐᓂᖅᑐᒍᑦ ᐱᓇᔪᖁᔨᓪᓗᑕ ᑕᐃᒫᓪᓗᐊ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᕕᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖏᑕᓗ ᐊᔾᔨᓪᓗᐊᖓᓂ ᖁᓛᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓄᑦ ᐊᑏᑦ ᐃᓚᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ.

ᑕᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐅᑯᓄᖓ GNHR@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓚᑦᑖᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᓪᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓇᖅᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᕐᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖏᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᕿᕝᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒐᔭᖅᐳᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ