ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓪᓗ

Groups: 
ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
QEC-18-062
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᖖᒋᓚᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓄᑦ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$96,759 to $113,880
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$15,016
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᓱᓕᔪᕐᓇᖅᑐᖁᑎᒋᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥᒃ, ᓱᖏᖅᑑᑎᑦᓴᐅᔪᒥᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐅᒻᒪᖅᑯᑎᒥᒃ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ, ᑕᒪᒃᑮᑎᒍᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᓪᓗ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᓯᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᕿᓂᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᒥᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᒥᓂᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒻᒪᕆᑦᑎᒍᑦ ᑲᔪᓯᓂᕐᒧᑦ. ᐃᕝᕕᐅᕙᓗᑉᐹ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᖑᖃᑎᒌᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᓕᕆᑦ. ᒪᑐᐃᖔᑦᓯᐊᖅᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒍᒥᓇᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ, ᐱᕕᖃᕐᓂᕐᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐆᒻᒪᐃᒋᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓐᓃᕕᑦ − ᒫᓐᓇ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᓗ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓪᓗ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓ QEC-18-062 (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ)

ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓪᓚᕆᒃ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᖃᖅᓱᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒻᒪᕆᒃ, ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᙱᔫᓗᓂ ᐃᓱᒻᒪᓯᖓ, ᕿᒥᕐᕈᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᒍᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑲᒪᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᖅᑑᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ, ᑎᑎᖅᑑᔭᕐᓗᑎᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓗᑎᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓗᑎᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔩᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᑖᔪᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓄᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᓄᑦ ᓯᕗᓂᕐᒥᓗ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᑕᓐᓇ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᓂᐅᔪᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᓱᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᖏᑦᑕ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᓂᖏᑦᑕ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑎᖅᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ. ᑭᐅᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ, ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᙳᓇᖅᑐᒥᒃ ᑎᒥᒨᖓᔪᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᓄᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᓄᑦ. ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᑎᓪᓗ, ᐸᕐᓇᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᓂᐅᔪᓂᓗ, ᐃᓚᐅᕙᓪᓗᑎᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᐅᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ.

ᑲᒪᒋᒋᐊᓖᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᔪᓪᓗ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ:

 • ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᐅᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᓗ ᑎᑭᐅᑎᓗᒍ ᑎᒥᐅᔫᑉ ᐃᓘᓐᓇᐃᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑑᑎᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ, ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᖅᓱᐊᓗᓐᓄᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐊᐅᓚᓂᓪᓗᐊᑕᐅᔪᓄᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ;
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓅᖓᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᑮᑕᑲᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᑯᓃᖅᑐᒧᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᓂᓪᓗ;
 • ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᑐᙵᕕᑦᓴᒥᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ;
 • ᓴᖅᑭᓂᖅ ᑲᙳᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᓪᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᓐᓄᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ;
 • ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᐅᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓗ ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓂᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᓴᖅᑮᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓂᒃ ᐊᑦᓱᕋᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᓂᓪᓘᓐᓃᑦ;
 • ᐸᓴᐃᔭᐃᓂᖅ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦᑕ, ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓗ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓗ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᑭᓕᖅᑑᑕᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᓂᒃ, ᐊᑭᓕᖅᑑᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ;
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ;
 • ᑎᑎᕋᕆᐊᙵᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᒧᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐅᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑦᑐᐊᔪᓕᒫᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑖᓂᓗ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ.

ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ:

 • ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥᒃ ᐸᐃᑉᐹᖁᑎᑖᕐᓯᒪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᓕᕆᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓗ ᐊᑦᑐᐊᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ, ᑲᑐᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ;
 • 8 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᐅᓯᒪᓗᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓕᕐᓗᓂ, ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᓪᓗ ᐸᕐᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᑦᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ;
 • ᖃᓄᖅᑐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᓕᐅᕆᒍᓐᓇᕐᓂᕐᓗ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᓴᓇᔭᑦᓴᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓅᖓᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ, ᒪᓕᒐᖅᑎᒎᖓᔪᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᑲᙳᓇᖅᑐᓕᕆᒍᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓗᓂᓗ;
 • ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᑭᐅᑎᒋᐊᕐᓗᒋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᓪᓗ;
 • ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᕐᔪᐊᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᓂᖅᑎᒍᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ;
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐱᔭᕇᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᒥᒃ (ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ);
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᓪᓗ ᓯᕗᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ (ᐃᑲᔫᑎᓕᒃ);
 • ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ, ᓄᓇᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᖓᓂᓪᓗ (ᐊᑑᑎᓕᒃ); ᐊᒻᒪᓗ
 • ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ (ᐊᑑᑎᓕᒃ).

ᑲᑎᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ.

ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᔪᒍᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᑦᓵᑦᓯᐊᕙᓐᓂᒃ $96,759 ᑎᑭᐅᒪᔪᓂᒃ $113,880 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓗᓕᖅᑐᔪᒥᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᓱᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᑦᓱᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᒦᑦᑐᖅᓯᐅᑏᑦ $15,016 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᐃᑲᔫᑎᓕᒻᒥᒃ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᕕᑦᓴᐅᒻᒥᔪᖅ.  

ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ.

ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᐳᓯ, ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᓕᒫᖓᓂᑦ−ᖑᕋᓱᖕᓂᖓᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓ: hr@qec.nu.ca

ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᑦᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ: Human Resources, Qulliq Energy Corporation, P.O. Box 420, Baker Lake, NU X0C 0A0.

ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᒪᔭᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓕᒫᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒋᐊᖅᑐᑑᓛᖅᑐᑦ.