ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒡᓗᓂ) ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$66,539.20 to $74,422.40
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᔪᓚᐃ 16, 2021 - 11:59pm

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᑦ, ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐆᒻᒪᖁᑎᒥ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᕙᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᐃᓛᒃᑰᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᖑᔪᑦ ᐆᒻᒪᖁᑎᓂᒃ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᓂᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑕᐅᑐᒃᖢᒋᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᒃ 25−ᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᐊᓗᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᓯᕐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒡᓗᓂ) ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᓂᑦ ᓂᑭᑦᑖᖅᐸᒡᓗᑎᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᒥᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᓲᕐᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓗᓂ, ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑲᒪᕙᒡᓗᓂ, ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᓗᓂ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᐸᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᙳᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ:

  • ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓂᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖓᓂ.
  • ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐅᖅᓱᖅᑎᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᒐᒃᓴᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ.
  • ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓇᓱᒡᓗᓂ, ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᔨᕙᒡᓗᓂ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓕᕆᔨᓂᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ.
  • ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᒡᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒡᓗᓂᓗ ᐊᒃᑕᒐᒃᓴᓂᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᒃᓴᓂᑦ.
  • ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐅᑯᐊᓗ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᒃᑐᑦ, ᒥᙳᐊᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓗᓂ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓗᓂᓗ.

ᐅᑯᓂᖓ ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᓕᒃ: 

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖕᒥ ᐊᓂᒍᐃᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ.

ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᑐᑦ:

  • ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᐅᓗᓂ (ᑎᓴᒪᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᖕᒥᑦ) ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ.
  • ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᖓᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ.
  • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ.

ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ $66,539.20−ᒥᑦ $74,422.40−ᒧᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑕ $15,016−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, ᓈᒪᔪᒥᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᐃᓐᓇᖅᓯᐅᑎᒃᓴᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐱᔪᒥᓴᐅᑏᑦ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ hr@qec.nu.ca−ᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ: Human Resources, Qulliq Energy Corporation, P.O. Box 420, Baker Lake, NU X0C 0A0

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᑎ, ᔪᓚᐃ 16, 2021 ᑐᖔᓂ.

ᐱᓇᒃᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.

ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓂᒃ; ᑭᓯᐊᓂ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ