ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ

ᓄᓇᓕᒃ: 
Across Nunavut
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓪᓚᑦᑖᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᓖᑦ
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$78,036 ᑎᑭᓪᓗᒍ $122,360 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᔪᓚᐃ 1, 2021
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016 to $34,455

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᖏᖅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ, ᐱᔪᒃᓴᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓅᓱᖕᓂᖅᐹᓂᒃ ᐃᓄᒋᐊᒃᓯᓂᖅᐹᖑᔪᓂᒡᓗ ᐃᓄᖃᕐᒪᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᕿᒥᕐᓂᒪᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᖏᓐᓇᕈᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒋᔭᖓᓂ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒍᒪᔪᓕᒫᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (B.Ed.) ᓇᓕᒧᖓᓂᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓯᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕋᔭᖕᓂᑰᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓂᒃ (CRC) ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᑭᑦᑐᓂᒃ ᐱᓂᕐᓗᖕᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ (VSC) ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.

ᐱᔪᒥᓇᕆᔭᐅᖕᒥᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ: ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑐᓪᓗ; ᑭᓱᓕᕆᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂᓗ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ; ᐱᓕᕆᓕᓂᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᖃᑦᑕᑦᑐᓂᒃ; ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᑦᑎᐊᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ; ᐱᓕᕆᓕᓂᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓕᓴᕕᐅᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᖃᕈᓯᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᓯᑦᑎᐊᕙᒍᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᖃᕈᑕᐅᓲᓂᒃ (ᓲᕐᓗ, Restitution, Tribes, ᐱᐅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ); ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᖏᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᓴᐃᓕᓂᐅᓗᓂ; ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᖏᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓗ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂ ᓇᓕᒧᒌᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ; ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓕᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᖓᐅᑎᒋᖏᓪᓗᒍ; ᐱᖃᕐᓗᓂ/ᐱᓕᕆᓕᒪᓗᓂ ᐃᓅᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᔭᒥᖕᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ; ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂᓗ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᑎᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑐᑦ ᑎᑎᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓲᑦ SMART Board; ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ (ᐃᓕᓵᒃᓴᑦ, ᑭᓱᓕᕆᔪᑦ, ᐃᓗᐃᒃᑲᑦ, ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᔫᑉ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᑎᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ); ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑐᓐᓇᕐᓗᒋᑦ.

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒃᑐᓕᒫᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᓕᕋᒥᒃ. ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᐊᔾᔨᖓᓂᒃ ᖃᐃᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓱᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᐊᓕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᖃᐃᑦᑎᖏᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖏᓚᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓ ᐱᔪᒪᔮᖃᕐᒪᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ (ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᑎᖏᑦᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ), ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᔾᔨᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᔪᓕᒫᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.
 

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃᑎᒍᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒡᓗᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕋᔭᖅᐸᓪᓚᐃᖕᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕈᑎᒃ.


ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑎᑦ ᐱᔭᐅᔾᔮᖏᓚᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕈᐊᕐᕕᐅᓇᓱᒃᑐᓅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓇᔭᖅᐳᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐃᓄᖁᑎᖏᑦᑕ ᐃᓄᒋᐊᒃᑎᒋᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓕᒧᔾᔫᒥᔪᒥᒃ ᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕋᓱᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔨᑦᓯᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ.

________________________________________________________________________

ᐱᔪᒥᓇᕆᒍᖕᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᑐᕌᕐᕕᖕᒨᕐᓗᑎᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᐸᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔭᖏᑦ.

 

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᑦ                  
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃ: https://educationcanada.com/search.html?sid=nu,nu-49
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ https://network.applytoeducation.com/Applicant/AttJobPosting.aspx?JOB_PO...
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ: jobapps@gov.nu.ca

                                               

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃ: https://educationcanada.com/search.html?sid=nu,nu-48
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ: edukivhr@gov.nu.ca

                                                                  

ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᑦKitikmeot School Operations
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃ: https://educationcanada.com/search.html?sid=nu,nu-47
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ: kitsostaffing@gov.nu.ca

 

ᑲᑐᓪᓕᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᐃᕕᑎᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᕐᕕᒃ: https://www.educationcanada.com/browse.phtml?sid=nu&eid=1482&a=mep
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ: emplois@csfn.ca 

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ