ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ - ᓄᖅᑲᕐᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᔫᓂᒧᑦ 2019

Groups: 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
Term
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$62,466 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$19,122-ᒥᑦ $25,453-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑎᒥᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓯᔨᖏᓄ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ: ᓄᖅᑲᕐᕕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᔫᓂᒧᑦ 2019

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᓱᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥᒃ ᒪᒃᑯᓛᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᒃᑲᓂᖅᐹᒥᒃ ᐅᓄᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᐅᑭᐅᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂᑦ.

ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᖃᕆᐊᓕᒃ (B.ED) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ; ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᖏᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ:

  • ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ
  • ᑭᙵᐃᑦ
  • ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ
  • ᐃᒡᓗᓕᒃ
  • ᑭᒻᒥᕈᑦ

ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᑦ ᐃᒻᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ: ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᖓᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᓂᒃ.

ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᒥᑭᓛᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᖕᓄᑦ 12−ᒥᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓯᒪᓪᓗᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᓯᔪᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᖕᒪᖓᑕ; ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ; ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ; ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᖕᓂᒃ ᒥᑭᓛᓂᒃ − 12−ᒧᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓯᒪᓂᑰᓗᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖃᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖑᓗᑎᒃ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐱᓇᓱᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᕋᔭᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ (CRC) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᒋᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ (VSC) ᐅᓪᓗᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᑕᖅᑭᒃ 6 ᑐᖔᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂᒃ. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᕋᔭᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᑭᓖᓲᖑᕗᑦ ᓄᒃᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᓯᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᔪᒪᕗᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᔅᓯ, ᐅᕗᖓ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᕙᒃᑕᔅᓯᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ (Word ᐊᒻᒪᓗ PDF) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑕᔅᓯ (ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᓚᐅᖅᑕᔅᓯ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ) ᐅᕗᖓ:

jobapps@gov.nu.ca

ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᔅᓯ (ᒥᑭᓛᑦ, ᕿᑎᐊᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᑦ)
ᓇᓕᐊᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᔅᓯ; ᐊᒻᒪᓗ
ᓇᓕᐊᖕᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᖕᒪᖔᖅᐱᑦ

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ: Term1819Qikiqtani

ᑕᒪᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᖃᓗᕝᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.