You are here

ᐃᓇᖏᖅᓯᔨ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᒪᔨᓂᑦ−ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒻᒥ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
BCC2021
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑐᐊᖅ.
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$33.34 ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᓄᒧᑦ, 42−ᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$6.88 ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᓇᖏᖅᓯᔨ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑐᐊᖅ.

ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐃᓇᖐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᒪᔨᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑦ.  ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᒪᔨᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓄᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓄᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓄᓪᓗ.

ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᓪᓗ.  ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑕᖃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ. ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ (ᐱᖃᖅᐸᑕ) ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖓᓐᓂᑦ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᑲᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᖅᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓄ ᓴᐳᑎᑦᒧ 935, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ casualsiqaluit@gov.nu.ca.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᑦ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ.  ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᓪᓚᕆᓐᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᒥᒡᓗ ᐅᕗᖓ casualsiqaluit@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᙱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ