ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,/ᐊᓐᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ

Groups: 
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
Casual Employment, Baffin Correctional Centre/ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐊᓂᒃ/Emplois de relève, Centre correctionnel de Baffin
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
Casual
ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖕᒥᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒡᓗ.

ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᒪᔪᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᒡᓗᖁᑖᓂᒃ 917-ᒥᒃ, ᑐᓄᐊᓂᒃ ᐃᓯᕐᕕᖃᖅᖢᑎ, ᑐᕌᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑎᖓᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓪᓕᐊᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐆᒧᖓ gnhr@gov.nu.ca

ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑐᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᔪᓐᓇᖅᖢᓂ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᒃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᕆᐊᓕᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᑎ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃᑕᐅᖅᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᒪᓗᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ. ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓕᒪᓗᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖓᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᑦ. ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᒪᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓖᑦ ᐊᖁᑦᑎᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐱᖃᕐᓂᕈᓂ (ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ).

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᒪᓂᕐᓂᒃ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐊᓂᒃ

ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Finance Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
PO Box 1000, Station 430, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: (867) 975-6222
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-668-9993
ᓱᒃᑲᔪᖅ: (867) 975-6220
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: gnhr@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/finance