ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Logo Home

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ (NTEP)

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-2021-INNTEPC
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882 to $108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ

ᐃᓪᓗᔅᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᐱᔾᔪᑎᒋᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᓂᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥ (NTEP) ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥ ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓂ. ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐃᕝᕕ ᑎᑎᖅᑲᖓᓂ ᓇᒦᓐᓂᖓ ᐱ)ᒪᔭᕐᓄᑦ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ (TEP), ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᑐᓂᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒧ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᖏᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᐊᒨᕆᔪ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᖅ ᓂᐅᐸᐅᓐᓛᓐ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑐᕌᖅᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂ ᐱᔭᕇᖅᓯᓗᑎ  ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᑎᓪᓗᒍ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂ ᐅᖃᐅᓰᓐᓂ ᐅᖃᐅᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐊᐅᓪᓛᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᔭᖓᓂ ᐊᔪᖏᑕᖓᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᑎᑭᑦᑎᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖓᓄ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕐᓗᑎ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑐᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐃᓄᑦᑎᒍᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ, ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ, ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᑎᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑭᒧᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᑎᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᕐᓗᒍ ᐱᓕᕿᐊᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐃᑦ; ᐱᓯᒪᑦᑎᓗᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓕᒫᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ/ᐱᓕᕆᐊᒧ ᑐᓂᔭᐅᔪᓂ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄ; ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓘᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕋᐃᒍᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖁᒥᓇᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᑐᓂᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᓈᒻᒪᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓕᐅᖅᑐᓄᑦ NTEP ᑐᓂᔭᐅᔪᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐱᓴᖃᕆᐊᖃᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓛᕆᓗᒋᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐱᖓᓱᑦ (3) ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᓐᓂ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ 12, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑎᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓗᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᔭᐅᖔᕈᒪᔪᑦ: ᓴᓇᔭᐅᔪᓂ ᓴᓇᖑᐊᒐᓂᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᓂᐊᖁᓕᕆᓂᕐᒧᑦᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ, ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᓂᐊᖁᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᐅᕐᔪᓂᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓄ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, STEM ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ

 

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑎᑎᖅᑲᐃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕗᖓ NACHR@arcticcollege.com. ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᑎᑎᖅᑲᕕᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓗᑎ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓴᐃᓕᑎᑦᑎᖏᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓂᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᖓᓂ.
  • ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᑐᐊᖑᓂᐊᖅᑐ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ