ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ

Groups: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
10-06-111-083LA
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓂ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$95,882-$108,810
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$15, 016 - $30, 424.00
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐱᔨᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐊᔪᓕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᑲᒻᒪᐸᑦᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ, ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓚᓐᓂᑦ ᐱᖅᑯᓯᑎᒍᑦ, ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᒍᑎᒥᓂᐅᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓗᓂ, ᐱᖓᓱᓂᑦ−ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ.  

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᓘᑦᑖᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᕐᓂᑦ, ᐃᓄᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐊᖏᕋᖃᖏᑐᒃᑯᕕᓂᑦ, ᐊᑉᓇᓄᑦ ᕿᒫᕕᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕖᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ:ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐅᓯᐅᖅᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᑐᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓂ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ, ᐱᐅᔪᒦᓪᓗᑎᑦ, ᒪᓕᓐᓂᖃᕐᓗᑎ ᒪᓕᒐᓕᒫᓂᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓂᒫᓂᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ:ᐱᖓᓱᓂᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ DSM, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᖅᑯᓯᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐱᖁᔭᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ, ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᕐᒧᑦ/ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᓪᓗᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᑦᕿᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖃᓕᕐᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓴᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᖓ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓ $95,882 ᑎᑭᑦᑐᒍ $108, 810 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ $15,016 ᑎᑭᑦᑐᒍ $30,424 ᑐᓐᖓᓂᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᒋᔭᖓᓂ. ᐃᓪᓗᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᖏᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖑᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ: $5,000 ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒋᐊᓐᖓᕐᓂᖓᓄᑦ, $5,000 ᑕᖅᑭᓂᑦ 18−ᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ $10,000 ᑕᓪᑭᓂᑦ 30−ᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᓯᒪᓕᕐᓗᓂ. ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖃᖅᓯᒪᔪᑦ $9,000 ᑎᑭᑦᑐᒍ $19,500 ᑐᓐᖓᓂᖃᖅᑐᖅ ᓇᒦᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑏᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ (0-5 ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ) $375 ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ.

 

ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Department of Health Iqaluit)

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ
P.O. Box 1000, Station 1000
Iqaluit, Nunavut  X0A 0H0
ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-8600 ext. 5004
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-800-663-5738
ᓱᒃᑲᔪᖅ: 867-975-5744
ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ: NunavutNurses@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/human-resources