ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑭᓈᓗᖃᕐᕕ7ᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
14-506679
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$84,011
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$18,517

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᖢᓂᑦ ᓱᓪᓗᓕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ, ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑭᓈᓘᑉ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖓᓂ, ᐅᖅᑰᑎᒋᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐳᓪᓚᖃᖅᑎᒋᓂᖓᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖓᓂ, ᔮᓐᓯᑕᓐ ᑰᕝ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓈᓘᑉ ᐊᖅᑯᑎᖏᓐᓂᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᖢᓂᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᐸᒃᖢᓂᓗ ᖃᒥᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᒥᑦ ᓄᕕᖕᒨᖓᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖕᒥᑦ. ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖕᒥ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᙱᑎᓪᓗᒍᑦ.

ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᕼᐋᒻᒪᓚᖓᑦᑕ ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖓᓂ ᑲᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᑭᓈᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.  ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓈᓗᓕᕆᔾᔪᑎ ᓱᕋᒃᑐᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᐅᔪᒥᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᖅᑯᑎᖏᑦ ᖁᐊᖁᓇᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕋᒃᑐᖃᒃᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᑦ.  ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᙱᓐᓂᖅ ᑭᓈᓗᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑲᐅᖅᑐᖃᑦᑕᙱᓐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᔪᒧᑦ ᐅᓚᕕᓴᕈᑕᐅᓗᓂᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕐᓗᓂᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᕈᑕᐅᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ; ᑕᑯᒃᓴᐅᓗᓂᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖓ; ᓂᐱᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂᑦ ᓈᓴᐅᓯᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ; ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓗᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ; ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᒪᓕᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓂᑦ; ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂᑦ ᓈᓴᐅᑎᓕᖕᒥᑦ 5 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓗᐊᓂ, ᓈᓴᐅᑎᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓗᓂᑦ 3 ᐳᓪᓚᖕᒧ ᓄᖅᑲᖅᑕᐅᑎᓕᖕᓄᑦ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ; ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᒥᑦ ᖃᓂᒻᒪᒌᒃᑯᑎᖃᕆᐊᓕᒃ Hepatitis A ᐊᒻᒪ B, ᐊᒻᒪᓗ tetanus−ᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᒥᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖕᒧᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᓂᑦ, ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᓕᒃ ᑭᓈᓗᓕᕆᔨᐅᓂᖅ ll−ᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓈᓗᖕᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎ l−ᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓪᓗᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᒍᑦ ᑭᓈᓗᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐊᕈᒪᓗᓂᑦ ᑭᓈᓗᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᑦ ᑕᖅᑭᑦ 12 ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᓚᐅᖅᑎᓪᓗᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᑰᒍᓂᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᑦ, ᐅᐸᒃᑕᐅᒐᔪᙱᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ/ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ.

ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ.

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑎᓪᓗ ᐅᕗᖓ KivalliqHR@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓚᑦᑖᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ