You are here

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ
ᓴᓂᕋᔭᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-02-255-105JA
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882– 108,810
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$22,579.00 - $24,215.00

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᓂᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᓯᒪᕗᖅ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᑭᓪᓕᕚᓪᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᑦ/ᐋᓐᓂᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂ.

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᑲᒪᓪᓗᐊᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓯᖓᐃᔪᑦ/ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒥᑦ ᑲᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑉᐹᓪᓕᕈᓐᓇᑯᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᐊᔪᙱᓐᓃᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᓗ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ  ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᓄᑖᒥᓪᓗ ᐃᓅᓕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᑦᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᑦᓱᒍ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ. ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ. 

ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᑦ ᐅᖓᓯᒋᔭᐅᔪᒥᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᓯᒪᓗᓂ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓂᐊᓯᐅᖅᑏ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᒧ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.  ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐸᑦᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖅ. 

ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᐸᒃᑐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓴᕐᓂᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ: $5,000.00-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᐊᓂ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓂ, $5,000.00−ᓂᒃ 18−ᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ, $10,000.00−ᓂᒡᓗ 30−ᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ. ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ $9,000.00−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᓯᒋᐊᖅᑳᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ $375.00−ᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᑕᐃᑲᓃᙱᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᓂᒃ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $4,500.00−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᑦ $10,000−ᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓴᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᐱᔭᑦᓴᑖᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᒫᑦᓯ 31, 2022-ᖑᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.

 

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᐅᕗᖓ health_baf_hr@gov.nu.ca. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒃᐱᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᒪᖔᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒥᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

ᓱᒃᑲᑦᑐᒃᑯᑦ:              (867) 473-2665

ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ:        health_baf_hr@gov.nu.ca

ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ:    ᐋᓐᓇᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ

PO Box 304, Pangnirtung, Nunavut X0A 0R0

                    health_baf_hr@gov.nu.ca

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ