ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 23, 2019
ᒥᓂᔅᑕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᔩᓂ ᐃHᐊᓪᓗᐊᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥ:
ᓄᕕᐱᕆ 20, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᐊᒃᑐᐸ 26, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᓯᑎᐱᕆ 27, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐲᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓅᓯᖃᓕᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ...
ᓯᑎᐱᕆ 18, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ? ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕈᒪᕕᑦ...
ᔫᓂ 26, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᑦᑎᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥᒃ 7−ᒥᒃ ᐆᒥᖓ,

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᕕᕝᕗᐊᓕ 22, 2019
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...
Exp. Date: ᒫᑦᓯ 01, 2019
ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᒃ ᒫᔾᔨ 31, 2020−ᒥᑦ ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᒧᑦ...
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑐᐊᖅ. ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᐅᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᐸᒃᑐᓂᒃ...

Links