ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 26, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᑦᑎᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥᒃ 7−ᒥᒃ ᐆᒥᖓ,
ᔫᓂ 21, 2018
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᔩᓂ ᐃHᐊᓗᐊᒃ, ᒥᓂᔅᑕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᓪᓗᒥᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ:
ᔫᓂ 21, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᒻᑐᐃᔨᕋᓛᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ...
ᒪᐃ 28, 2018
ᒪᐃ 27−ᒥ ᔫᓂ 2-ᒧᑦ, 2018 ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑦ, ᑕᐃᔭᐅᕙᓚᐅᕆᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ...
ᒪᐃ 10, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᒪᐃ 09, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᑖᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᖅᔭᑎ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓐᓂᑰᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᕐᑲᓗᖕᒥᐅᑕᐃᓐᓇᕐᒃᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔩᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᔪᓂᑦ (ELOCA−ᑯᓐᓂᑦ)...
This is a Highly Sensitive Position and a satisfactory Criminal Record Check, along with a clear Vulnerable Sector Check is required. This employment opportunity is open to Iqaluit residents only....
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᓄᓪᓗ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...

Links