ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 21, 2018
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᔩᓂ ᐃHᐊᓗᐊᒃ, ᒥᓂᔅᑕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᓪᓗᒥᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ:
ᔫᓂ 21, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᒻᑐᐃᔨᕋᓛᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ...
ᒪᐃ 28, 2018
ᒪᐃ 27−ᒥ ᔫᓂ 2-ᒧᑦ, 2018 ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑦ, ᑕᐃᔭᐅᕙᓚᐅᕆᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ...
ᒪᐃ 10, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᒪᐃ 09, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᒪᐃ 08, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᔪᓚᐃ 13, 2018
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᖃᖅᐸᒡᓗᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ (CJOW)...
Exp. Date: ᔪᓚᐃ 13, 2018
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᖃᖅᐸᒡᓗᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ (CJOW)...
Exp. Date: ᔪᓚᐃ 13, 2018
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓂ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ...

Links