ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 27, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐲᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓅᓯᖃᓕᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ...
ᓯᑎᐱᕆ 18, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ? ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕈᒪᕕᑦ...
ᔫᓂ 26, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᑦᑎᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥᒃ 7−ᒥᒃ ᐆᒥᖓ,
ᔫᓂ 21, 2018
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᔩᓂ ᐃHᐊᓗᐊᒃ, ᒥᓂᔅᑕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᓪᓗᒥᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ:
ᔫᓂ 21, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᒻᑐᐃᔨᕋᓛᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ...
ᒪᐃ 28, 2018
ᒪᐃ 27−ᒥ ᔫᓂ 2-ᒧᑦ, 2018 ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑦ, ᑕᐃᔭᐅᕙᓚᐅᕆᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ...

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

This is a Highly Sensitive Position and a satisfactory Criminal Record Check, along with a clear Vulnerable Sector Check is required. This employment opportunity is open to Iqaluit residents only....
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᓄᓪᓗ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...
ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖕᒥᓄᑦ.ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ...

Links