ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓄᕕᐱᕆ 22, 2017
ᓄᓇᕘᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐃᓄᓕᒫᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒍᒪᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅᑑᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᖅ ᓴᐃᒻᒪᓴᕐᕕᒃᓴᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᑦ...
ᐊᒃᑐᐸ 02, 2017
ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᒃ ᕿᓂᑦᑐᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 28, 2017
ᐅᐃᓕᐊᒻ ᒪᑲᐃ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᐆᒥᖓ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ:
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓴᐳᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᒫᑦᓯ 30, 2018
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ 518 ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓄ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᖅ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ...
Exp. Date: ᒫᑦᓯ 30, 2018
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ/ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (FAIA/CJ) ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ...
ᑖᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᖅᔭᑎ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓐᓂᑰᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔩᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᔪᓂᑦ (ELOCA−ᑯᓐᓂᑦ) ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᖅ...

Links