ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 14, 2019
ᓄᓇᕘᑉ ᓄᑖᖅ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᕗᖅ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐊᓄᑦ.
ᔫᓂ 06, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ?
ᒪᐃ 30, 2019
ᐃᓇᖐᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᑕᐃᕕᑦ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᒻᒪᕆᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ “V” ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑦ, ᐊᒫᓐᑕ...
ᒫᑦᓯ 28, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᒫᑦᓯ 26, 2019
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ.
ᒫᑦᓯ 06, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᔫᓂ 28, 2019
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑐᐊᖏᓐᓄᑦ....
Exp. Date: ᔫᓂ 28, 2019
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑐᐊᖏᓐᓄᑦ....
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑐᐊᖅ. ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᐅᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᐸᒃᑐᓂᒃ...

Links