ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓄᕕᐱᕆ 22, 2017
ᓄᓇᕘᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐃᓄᓕᒫᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᒍᒪᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅᑑᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᖅ ᓴᐃᒻᒪᓴᕐᕕᒃᓴᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᑦ...
ᐊᒃᑐᐸ 02, 2017
ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᒃ ᕿᓂᑦᑐᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 28, 2017
ᐅᐃᓕᐊᒻ ᒪᑲᐃ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᐆᒥᖓ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ:
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᔭᓐᓄᐊᓕ 05, 2018
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ....
Exp. Date: ᔭᓐᓄᐊᓕ 05, 2018
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᓇᓕᒫᓄᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓃᑉᐳᖅ...
This is a Highly Sensitive Position and a satisfactory Criminal Record Check, along with a clear Vulnerable Sector Check is required. This employment opportunity is open to Iqaluit residents only....

Links