You are here

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨ

 

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨ

ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᐱᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖓᓐᓂᒃ ᐱᕋᔭᒃᑐᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ?

ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᑐᑭᓯᓇᖅᑑᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᕋᔭᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᓕᕌᖓᕕᑦ. ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᖕᒥᖕᒪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ -- ᖃᓄᕐᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖄᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.

 

ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐅᐸᒡᕕᖓ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ
ᑭᓱᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᐅᖕᒪᑕ? ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᐱᕋᔭᒍᑕᐅᔪᓂᒃ
ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖄᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ

ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃᓴᖏᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ
ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2021-22

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2020-21

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2019-20

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2018-19

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2017-18

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2016-17

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ - 2015-16