ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ

ᑐᙵᓱᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᖕᒥᑦᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᑦ!

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒧᑦ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ (ᓄᓇᕗᑦ), ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᐸᒃᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᕗᖅ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ ᓇᓕᖃᖅᑖᕆᐊᖃᕐᐳᖅ 75%−ᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᐅᒃᐸᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒻᒪᕆᓕᕈᕕᑦ. ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᑦ ᑭᒡᓕᖃᖏᑦᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓕᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓂᒍᕐᐸᑦ.

ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᒥᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᑖᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᐳᑎᑦ cannabis@gov.nu.ca ᐱᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᓂᒍᕐᐸᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᓛᕐᑐᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑐᐊᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.