ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ

ᖃᓄᕐᓕ ᐃᓱᒪᒋᕕᐅᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐱᐊᑖᕐᕕᒃ ᕙᐃᓂᑖᕐᕕᒡᓗ?

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᓐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓪᓗ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᕈᒪᖕᒪᑕ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᐊᓂᑦ. 

2020 ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ.