You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᒡᓗ

ᒥᓂᔅᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᔪᐊᔾ ᕼᐃᒃᔅ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᓚᐅᕐᑐᒥᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᐃᓐᓇᖕᓂᐊᓕᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᓐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᐊᓂᑦ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖑᓕᕐᓗᓂ. ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᕐᖓᖅᑕᐅᓚᐅᕐᐳᖅ 2017 ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ−ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐆᒃᑑᑕᐅᓪᓗᓂ. 

ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ. 

2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᖕᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᓂ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᒡᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ