ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅ

ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ:
 

 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ (ᓄᓇᕗᑦ)
  ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᖅ (ᓄᓇᕗᑦ) ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓪᓗᐊᑕᖅ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕆᐅᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓄ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔨᖏᓐᓄ. ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐸᓯᒃᓯᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᓂᕐᒧ ᐊᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓄ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᒧ ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓄ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᖅ ᑕᒻᒪᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᒍᓂ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᖅ (ᓄᓇᕗᑦ) ᐃᓗᐊᓃᑦᑑᑉ ᐃᓚᖓᓂ.
   
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ (ᓄᓇᕗᑦ)
  ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᑐᓂᓯᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᑕᐅᔪᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᖅ (ᓄᓇᕗᑦ)−ᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐸᓯᒃᓯᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᓂᕐᒧ ᐊᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓄ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᒧ ᑖᓐᓇ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᐅᔪᖅ ᑕᒻᒪᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᒍᓂ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂᒃ (ᓄᓇᕗᑦ) ᐃᓗᐊᓃᑦᑑᑉ ᐃᓚᖓᓂ.
   
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ (ᑲᓇᑕᒥ)
  ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᓪᓗᓂ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᕐᒧ, ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓂᕐᒧ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒥ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᑉᓂ ᑲᓇᑕᒥ.
   
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ (ᑲᓇᑕᒥ)
  ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖄᖓᒍᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄ ᐱᖁᔭᕐᒥ.