ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᖅᑏᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᖅ ᐊᑐᕆᐊᖓᓕᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᓐᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓᓗ ᐱᔪᒪᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᖅ

ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ 

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖓᓂᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓕᓗᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ 

ᓴᒃᑯᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖓᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᓅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖓᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᐊᓯᔾᔩᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᖕᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖓᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓱᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ
 

ᐊᑐᕐᐸᒃᑐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ − ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ


ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᐃᓴᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᖃᕐᓂᖅ - ᓴᖅᑭᓛᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ.

ᑕᑕᑎᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᓕᕆᓂᖅ